ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทันตแพทยสภา ออกแถลงการณ์ด่วน “เตือนสมัครเรียนวิชาทันตแพทยศาสตร์ในโครงการเทียบโอน” ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง หลังตรวจสอบพบหลักสูตรปี 2566 ยังไม่ผ่านมติรับรอง ระบุหากเข้าเรียนอาจเกิดปัญหาสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ แนะให้เลือกเรียนสถาบันที่ได้รับการรับรองใบปริญญาจากทันตแพทยสภา


ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลในสื่อโซเชียล โดยมีสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิชาทันตแพทยศาสตร์ในโครงการเทียบโอน ปีการศึกษา 2566 โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ระยะเวลาการศึกษาต่อ 4 ปี สมัครสอบสัมภาษณ์พร้อมทราบผลการคัดเลือกทันที และให้ข้อมูลว่าหลักสูตรผ่านการรับรองจากทันตแพทยสภาแล้วนั้น
 
จากข้อมูลที่ปรากฏ ในวันนี้ทางทันตแพทยสภาได้ออกแถลงการณ์ด่วน ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดยยืนยันว่า สถาบันการศึกษาดังกล่าวได้รับการเห็นชอบหลักสูตรและรับรองปริญญาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา คือในปีการศึกษา 2565 เท่านั้น สำหรับปีการศึกษา 2566 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันศึกษาแห่งนี้ ยังอยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นอนุกรรมการ โดยทันตแพทยสภายังไม่มีมติให้การรับรองแต่อย่างใด
 
ในแถลงการณ์ทันตแพทยสภาระบุด้วยว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทันตแพทยสภาได้ชี้แจงแนวทางการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมต่อสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ทุกแห่งในประเทศไทยว่า ผู้ที่เข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ด้วยการรับโอนหน่วยกิตระหว่างระยะเวลาของหลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจากทันตแพทยสภาเป็นรายบุคคลก่อนการรับเข้าศึกษา จึงจะสามารถเข้าสอบใบอนุญาตระหว่างการศึกษาได้
 
พร้อมย้ำว่า หากไม่ได้รับความเห็นชอบการเทียบโอนก่อนการรับเข้าศึกษา บุคคลดังกล่าวต้องรอจนได้รับปริญญาจากสถาบันการศึกษาแล้ว จึงสามารถนำปริญญานั้นมาขอรับรองจากทันตแพทยสภา เมื่อทันตแพทยสภารับรองรวมทั้งได้ฝึกอบรมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ กำหนดแล้ว จึงสามารถเข้าสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพขั้นตอนที่ 1 ได้
 
“ผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ไม่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา หากประสงค์จะเข้าสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ต้องใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าศึกษาด้วยการเทียบโอน ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา
 
ทั้งนี้ รายละเอียดสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองปริญญาจากทันตแพทยสภา และแนวทางการรับรองคุณสมบัติผู้เข้าสอบ สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซค์ของทันตแพทยสภา
https://dentalcouncil.or.th/Articles/Contents/Detail/1/rzDchnW5s2ul37jO
https://dentalcouncil.or.th/Pages/Dentistry
https://dentalcouncil.or.th/upload/files/eWZ5if02QyVBRHvCEtO84Tcl7dAG9MgP.pdf