ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ. เผย นายกฯ เห็นชอบให้จัดสรรงบกลาง 72.27 ล้านบาท เตรียมความพร้อมยกระดับ "ภูเก็ต" เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โดย "รพ.วชิระภูเก็ต" เตรียมความพร้อมเป็นงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากวงเงินที่ ครม.อนุมัติทั้งหมด 1,411 ล้านบาท


เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัด สธ. ได้ทำหนังสือเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2566 ไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 83,744,022 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้รับหนังสือตอบกลับจาก นายกรณินทร์ กาญจโนมัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ให้สำนักงานปลัด สธ. เบิกจ่ายจากงบกลาง 2566 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 72,277,389 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว โดยเบิกจ่ายในงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

"สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวจะดำเนินการโดยยึดเรื่องของความโปร่งใส สุจริต ประหยัด มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการและประชาชน" นพ.โอภาสกล่าว

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับการบริการเชิงคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพ ซึ่งการดำเนินการในส่วนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกอบด้วย ศูนย์สุขภาพและการแพทย์นานาชาติ (Medical Plaza) ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ (Premium Long Term Care) ศูนย์ใจรักษ์ (Hospice Home) และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร (Rehabilitation Center)

ในส่วนของงบกลางที่ได้รับอนุมัตินี้ เป็นงบในช่วงระยะแรกๆ ของการดำเนินการโครงการ จากวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติทั้งหมด 1,411 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2565