ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการบริหารกำจัดโรคไข้มาลาเรียแห่งชาติ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย พร้อมหารือแนวทางป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียพื้นที่ตามแนวชายแดน และไข้มาลาเรียชนิดโนวไซซึ่งติดต่อจากลิงสู่คน หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกำจัดโรคไข้มาลาเรียแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย การป้องกันการกลับมาแพร่เชื้อใหม่ รวมทั้งพิจารณามาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ตามแนวชายแดน 

นพ.เกียรติภูมิ เปิดเผยว่า โรคไข้มาลาเรียยังเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย จากการดำเนินโครงการกำจัดโรคไข้มาลาเรียอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง จาก 14,948 ราย ในปีงบประมาณ 2560 เป็น 2,725 ราย ในครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2565 ส่วนผู้เสียชีวิตลดลงจาก 15 ราย เป็น 1 ราย 

สำหรับจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จ.ตาก 1,553 ราย จ. แม่ฮ่องสอน 439 ราย และ จ.กาญจนบุรี 214 ราย สำหรับสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียชนิดโนวไซ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จาก 2 ราย เป็น 105 ราย ในปีประมาณ 2565 จังหวัดที่พบผู้ป่วยมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ จ.ระนอง 42 ราย จ.สงขลา 18 ราย และ จ.ตราด 12 ราย ซึ่งปัจจุบันพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ไทย-กัมพูชา และไทย-มาเลเซีย และมีจังหวัดที่ประกาศปลอดโรคไข้มาลาเรียไปแล้วกลับมาแพร่เชื้อใหม่  

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไข้มาลาเรียชนิดโนวไซ ติดต่อจากลิงสู่คน และนับว่าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำเชื้อ พบมากในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งวงรอบของเชื้อในเม็ดเลือดแดงมีระยะสั้นเพียง 24 ชั่วโมง จึงทำให้เกิดอาการรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว 

อย่างไรก็ดี การตรวจยืนยันชนิดของเชื้อต้องใช้เทคนิค PCR (Polymerase Chain Reaction) ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรค คือ ประชาชนที่ไปพักค้างคืนในป่า หรืออาศัยอยู่ใกล้ชายป่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในป่าไม้ อุทยาน รวมทั้งทหารและตำรวจตระเวนชายแดน 

วันเดียวกันนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เร่งรัด กำกับติดตามการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่กลับมาแพร่เชื้อใหม่ 

นอกจากนี้ ยังมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผลักดันโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) นำไปสู่การปลอดไข้มาลาเรียในกลุ่มเด็ก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้แนวทาง One Health ในการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียชนิดโนวไซ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ร่วมกันบูรณาการควบคุมป้องกันมาลาเรียในพื้นที่บริเวณชายแดน ตามมาตรการควบคุมแหล่งแพร่โรคและมาตรการเชิงรุกป้องกันการระบาด

ทั้งนี้ หากประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเข้าไปพื้นที่ระบาดแล้วมีอาการไข้ หนาว สั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ขอให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียทันที พร้อมแจ้งประวัติการเข้าป่าหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้มาลาเรียให้ทราบ หรือหากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422