ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกหนังสือเลขที่ สธ 0208.04/ว 674 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2565 เรื่อง “การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ดำเนินการต่อไป โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ลงนาม

​สำหรับสาระสำคัญของหนังสือฉบับดังกล่าว คือการอ้างอิงตามมติคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564 ที่ได้อนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจให้ สธ. จำนวน 5,000 อัตรา เพื่อรองรับโควิด 19 โดยให้มีระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี หรือไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 2565 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายอัตราเดียวตลอดสัญญาจ้าง และปลัด สธ. ได้อนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ จำนวน 2,402 อัตรา