ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงการคลัง ให้บุคลากรที่ได้ ‘ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด’ จาก สธ. ไม่ต้องนำมาคำนวณรวม ‘เสียภาษีเงินได้’


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 392 (พ.ศ. 2567) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2567 ซึ่งลงนามโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ปฏิบัติราชการแทน รมว.คลัง ที่ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567 เพื่อกำหนดให้เงินได้ที่เป็นค่าตอบแทนที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดโรคโควิด-19 ที่ถูกกำหนดให้เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ สธ. จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ได้รับอนุญาตจาก กระทรวงการคลัง

2. ค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ สธ. จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ได้รับอนุญาตจาก กระทรวงการคลัง

3. ค่าตอบแทนในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ สธ. จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานให้บริการดังกล่าวนอกสถานพยาบาล ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี พ.ศ. 2566

อนึ่ง อ่านประกอบฉบับเต็มได้ที่นี่ : 26024.pdf (soc.go.th)