ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาบริหารจัดการกองทุนฯ ให้บรรลุเป้าหมายตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มุ่งสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพรองรับ เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็นได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ไม่มีปัญหาการเงินเป็นอุปสรรค โดยแต่ละปี สปสช. ได้จัดทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามมาตรา 18 (12) แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ