ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. ร่อนหนังสือแจ้ง หน่วยงานในสังกัด สธ. บริหารอัตราว่างพนักงานราชการตามนโยบาย-ภารกิจเร่งด่วนเพียงพอแล้ว 16 มี.ค. นี้ ให้สรรหา – จ้างคนลงอัตราว่างพนักงานราชการได้เลย


นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือบันทึกข้อความ ถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 เรื่อง “การบริหารอัตรากำลังของพนักงานราชการ” ลงวันที่ 12 มี.ค. 2567 เพื่อแจ้งเรื่องการบริหารอัตรากำลังของพนักงานราชการสำหรับหน่วยงานในสังกัด สป.สธ.

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือระบุว่า ตามที่ สป.สธ. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 4 ม.ค. 2567 และ ลงวันที่ 23 ม.ค. 2567 ได้แจ้งเรื่องการบริหารอัตรากำลังของพนักงานราชการ โดยอัตราที่ว่างลงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ไม่ให้หน่วยงานในสังกัด สธ. นำไปสรรหาและเลือกสรร เนื่องจาก สป.สธ. จะนำไปบริหารจัดการในภาพรวมนั้น

ขณะนี้ สป.สธ. ได้บริหารจัดการอัตราว่างเหล่านั้นได้เพียงพอต่อภาพรวมตามนโยบายและภารกิจเร่งด่วยแล่ว จึงขอให้เขตสุขภาพแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.สธ. ให้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร หรือจ้างงานในอัตราที่ว่างลงได้ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป

1


อ่านหนังสือฉบับเต็มได้ที่นี่ : ที่ สธ 0208.04/ว442 ลว. 12 มีนาคม 2567 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังของพนักงานราชการ – กองบริหารทรัพยากรบุคคล (moph.go.th)