ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. เสนอของบประมาณเฉียด 100 ล้านบาท ก่อสร้างเพิ่มเติมโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ดูแลผู้ป่วยระยะกลางและประคับประคอง และเป็นศูนย์ธัญญารักษ์ บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด  วางแผนเปิดให้บริการปี 2569 


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ 3 จังหวัด คือ นครพนม สกลนคร และอุดรธานี ช่วงวันที่ 17-19 ก.พ. 2567 โดยวันนี้ (18 ก.พ. 2567) นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ทวีชัยลึมบองการุณย์เวช อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 40 ไร่ ของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีด่าง - ป่าดงคำกั้ง - ป่าดงคำพลู ซึ่งกรมป่าไม้อนุญาตให้สำนักงานปลัด สธ. ใช้ประโยชน์จนกว่าจะหมดความจำเป็น 

1

ทั้งนี้ ใช้เป็น “โรงพยาบาลสาขา” ของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หรือโรงพยาบาลบ้านม่วงเดิม มีระยะทางห่างกัน 11 กิโลเมตร เป็นการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลและเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน โดยตั้งเป้าให้โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ทวีชัยลึมบองการุณย์เวช เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะกลางและระยะประคับประคอง (Intermediate Care & Palliative Care) และศูนย์ธัญญารักษ์ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 

“การสร้างโรงพยาบาลสาขาดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทาง ลดการรอคอย ลดความแออัดในโรงพยาบาล สามารถดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง อ.บ้านม่วงมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ถึงร้อยละ 14.44 รวมถึงทำให้จังหวัดสกลนครมีสถานพยาบาลสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้มากขึ้น ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่จะเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้หลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต้องมีสถานบำบัดรักษาฟื้นฟูรองรับอย่างเพียงพอ” นพ.ชลน่านกล่าว 

2

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ทวีชัยลึมบองการุณย์เวช ทำการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2566 ขณะนี้มีงบประมาณจากการบริจาคประมาณ 78.5 ล้านบาท กำลังดำเนินการก่อสร้าง 4 รายการ ได้แก่ 1. อาคารผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน/กายภาพบำบัด/แพทย์แผนไทย 2. อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง  3. หอธรรมจินดาสุข และ 4. หม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงสูง 

“ได้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีถึงความจำเป็นในการของบประมาณเพิ่มเติมอีกราว 98.94 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน (อาคารธัญญารักษ์ mic) อาคารโภชนาการ อาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่อมบำรุง ระบบน้ำประปา และระบบไฟฟ้า เพื่อให้การก่อสร้างโรงพยาบาลครบถ้วนสมบูรณ์ เปิดให้บริการได้ในปี 2569” นพ.ชลน่าน กล่าว

3

สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่เป็นโรงพยาบาลหลัก เป็นโรงพยาบาลขนาด 70 เตียง ปัจจุบันให้บริการจริง 78 เตียง  มีบุคลากร 309 คน ประกอบด้วย แพทย์ 10 คน พยาบาล 72 คน เภสัชกร 5 คน ทันตแพทย์ 5 คน และสหวิชาชีพอื่นๆ 217 คน มีอาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ การก่อสร้างสาขาศูนย์ทวีชัยลึมบองการุณย์เวชแห่งนี้ จึงช่วยเพิ่มยกระดับให้โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพการบริการมากขึ้น