ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘สธ.’ มอบหมาย ‘กรมการแพทย์’ ขยายศักยภาพ สบยช. - รพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาคทั่วประเทศ รองรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น พร้อมเร่งเสริมศักยภาพเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ    


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต สังคม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นถือเป็นช่วงเวลาที่เผชิญเป็นช่วงเวลาที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย เช่น การเปลี่ยนโรงเรียน การใช้ชีวิตนอกบ้าน ความเศร้า ความวิตกกังวลเรื่องเศรษฐกิจ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การเรียนรู้ในการดูแลตัวเองและผู้อื่น บางคนที่ไม่สามารถรับมือและยอมรับ ความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ จึงนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตเวช

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต สธ. ปี 2565 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน ขณะที่ผู้ป่วยทางจิตเวชเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในรอบ 6 ปี ซึ่ง สธ. ไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใย ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด สธ. ทำงานเพื่อผู้ป่วยจิตเวชอย่างบูรณาการ มีมาตรฐานทั่วถึงและเท่าเทียม

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ. มีนโยบายให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จัดบริการเฉพาะด้านผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะก่อความรุนแรง มีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินหรือมีโรคร่วมและมีภาวะแทรกซ้อนทางกาย เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ 

นอกจากนี้ ยังมีการมอบหมายหน่วยงานให้สังกัดกรมการแพทย์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตขยายศักยภาพบุคลากรรวมถึงขยายบริการการรักษาผู้ป่วยจิตเวชสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาครองรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น 

ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ได้มอบหมายให้ สบยช. และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช โดยมีการนำร่องดำเนินการที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี เป็นแนวคิดในการขยายพื้นที่และเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพ ลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางซึ่งมีจำนวนเตียงจำกัดในการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมกับเครือข่ายบริการตามบริบทในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน ตามนโยบายของ นพ.ชลน่าน  ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด สร้างหลักประกันว่าผู้ใช้ยาและสารเสพติดจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั่วถึง ครอบคลุม