ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กอง บค. ส่งหนังบันทึกข้อความถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 1-12 แจ้งมติ อ.ก.พ.สป.สธ. เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566 เรื่อง ‘ตัดโอนตำแหน่ง-อัตราเงินเดือน’ ขรก. ไม่ประสงค์ถ่ายโอนเพิ่ม 31 ตำแหน่ง


กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ส่งหนังสือบันทึกข้อความแจ้งเวียนถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) เพิ่มเติม ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2566 ซึ่งลงนามโดย นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ อ.ก.พ.สป.สธ.

4

หนังสือดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ การแจ้งมติการประชุม อ.ก.พ.สป.สธ. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566 ซึ่งได้มีมติเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) เพิ่มเติม โดยไม่เปลี่ยนประเภทสายงาน และระดับตำแหน่ง จำนวน 31 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. ตัดโอนภายในจังหวัด (อัตรามีคนครอง) จำนวน 23 อัตรา และ 2. ตัดโอนข้ามจังหวัด ข้ามเขตสุขภาพ (อัตรามีคนครอง) จำนวน 8 อัตรา

ทั้งนี้ บัญชีรายละเอียดการเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) สามารถดูได้ที่นี่