ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมช.สธ. คิกออฟ ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ที่ศูนย์วิทย์ฯ อุดรธานี ตั้งเป้า 1,000,000 ตัวอย่างในปี 2567


นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิด “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน” พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี พร้อมเปิดตัวการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2566

นายสันติ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานวิชาการทางมีภารกิจในการศึกษา การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนและการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ โดยมีการพัฒนาความรู้ให้กับ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในการคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเตือนภัยสุขภาพในชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

1

สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย นครพนม สกลนคร และบึงกาฬ ได้ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน มีศูนย์แจ้งเตือนภัยต้นแบบหลายแห่ง อาทิ ชุมชนต้านภัยสุขภาพบ้านนาม่วงโมเดล จังหวัดอุดรธานี ที่มีส่วนช่วยสกัดรถเร่ในชุมชน ทำให้ชุมชนไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีสารสเตียรอยด์ปลอมปนจำหน่ายในร้ายขายของชำ แล็บชุมชนต้านภัยยาเสพติดห้วยไหโมเดล จังหวัดนครพนมซึ่งมี อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ร่วมตรวจเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานปกครองในพื้นที่ 

นายสันติ กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจรของ สธ. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เป็นห้องปฏิบัติการหลักที่ให้บริการตรวจด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล ปัจจุบันได้พัฒนาศักยภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สามารถเปิดให้บริการตรวจยีนมะเร็งเต้านมในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพื่อลดความเสี่ยงเกิดโรคกับญาติสายตรง ในเขตสุขภาพที่ 8 พื้นที่ใกล้เคียง และสามารถรองรับชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยสามารถตรวจได้สูงสุดถึง 128 ตัวอย่างต่อเดือน 

1

นอกจากนี้ยังร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ พัฒนาให้ความรู้กับ อสม. ในเรื่องการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA ซึ่งเริ่มตรวจในพื้นที่วันนี้วันแรกด้วย

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์กับเครือข่ายในพื้นที่ 

4

ทั้งนี้ มีรูปแบบการดำเนินการดังนี้ 1. การจัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่นการให้องค์ความรู้การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA โดยการเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง (self collection) 2. การแสดงนิทรรศการศักยภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมทั้งภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่นศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP/SME ที่ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 

3. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะร่วมกับเครือข่ายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย อายุ 30 – 60 ปี ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมาย 1,000,000 ตัวอย่าง ภายในปี 2567