ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สป.สธ. ส่งหนังสือถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 1-5 และ 7-12 เรื่องขอเปลี่ยนตำแหน่ง พ.ก.ส.-ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล ทำหนังสือบันทึกข้อความ ถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1-5 และ 7-12 เรื่องขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พ.ก.ส.) และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ลงวันที่ 30 พ.ย. 2566 ซึ่งลงนามโดย นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ สธ. รักษาราชการแทนรองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. 

สำหรับสาระสำคัญ คือ จากที่เขตสุขภาพต่างๆ ขอเปลี่ยนตำแหน่ง พ.ก.ส. และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 1,589 อัตรา เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าตำแหน่งดังกล่าว โดยไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ สป.สธ. ได้พิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าวแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. การเปลี่ยนตำแหน่ง พ.ก.ส. และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) รวม 1,252 อัตรา โดยอนุมัติเพราะเป็นไปตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ 1,068 อัตรา และไม่อนุมัติเปลี่ยนตำแหน่ง 184 อัตรา เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลังในภาพรวมสายงานแต่ละเขตสุขภาพ (85%) และไม่มีการบริหารจัดการกรอบอัตรากลังหน่วยงานภายใน (กลุ่มงาน/งาน)

2. การเปลี่ยนประเภทการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เป็นพนักงาน สธ. รวมทั้งหมด 337 อัตรา อนุมัติการเปลี่ยนประเภทการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เป็น พ.ก.ส. จำนวน 275 อัตรา โดยยุบเลิกตำแหน่งประเภทการจ้างเดิม และไม่อนุมัติการเปลี่ยนประเภทการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เป็น พ.ก.ส. จำนวน 62 อัตรา เพราะเกินกรอบอัตรากำลังในภาพรวมรายสายงานแต่ละเขตสุขภาพ (85%) ตำแหน่งเลขที่มีคนครอง และไม่เป็นไปตามหนังสือ สป.สธ. ที่ สธ. 0208.04/ว. 3334 

ทั้งนี้ สป.สธ. ได้อนุมัติตำแหน่งเลขที่และเปลี่ยนตำแหน่งในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) แล้ว ขอให้ผู้ตรวชราชการ สธ. แจ้งหน่วยบริการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้า พ.ก.ส และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งดังกล่าว ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติพร้อมทังบันทึกข้อมูลการจ้างลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข และส่งสำเนาคำสั่งให้ พ.ก.ส. ทั่วไปปฏิบัติงาน สำเนาคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) พร้อมหลักฐานเอกสารให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่