ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กอง บค. ทำหนังสือถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 1-12 แจ้งเวียนมติ อ.ก.พ.สธ. ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ‘ระดับสูงขึ้น’ ในหน่วยงานสังกัด สป.สธ. 9,145 ตำแหน่ง


เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ทำหนังสือบันทึกข้อความ แจ้งเวียนผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1-12 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ซึ่งลงนามโดยนายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ อ.ก.พ.สธ. 

สำหรับสาระสำคัญ คือ การแจ้งมติที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 ที่ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งระดับสูงขึ้น รวม 9,145 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็นรายเขตสุขภาพดังนี้ 1. เขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 904 ตำแหน่ง, เขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 565 ตำแหน่ง, เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 435 ตำแหน่ง 

เขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 721 ตำแหน่ง, เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 852 ตำแหน่ง, เขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 860 ตำแหน่ง, เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 679 ตำแหน่ง, เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 839 ตำแหน่ง, เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 953 ตำแหน่ง, เขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 703 ตำแหน่ง, เขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 805 ตำแหน่ง และเขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 829 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ สป.สธ. กำหนด โดยไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ.สธ. มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงตำแหน่งดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่