ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กอง บค. ทำหนังสือถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 1-12 แจ้งมติ อ.ก.พ.สธ. ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหน่วยงานสังกัด สป.สธ. 625 ตำแหน่ง


วันที่ 28 พ.ย. 2566 กองบริหารทรัพยกรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ทำหนังสือบันทึกข้อความ ถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1-12 เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ซึ่งลงนามโดย นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ อ.ก.พ.สธ. 

สำหรับสาระสำคัญ คือ การแจ้งมติที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 ที่ได้อนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของหน่วยงานในสังกัด สป.สธ. จำนวน 625 ตำแหน่ง ในกรณีต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ปรับลดระดับตำแหน่งต่ำลง 1 ระดับ (ชั่วคราว) จำนวน 92 ตำแหน่ง 

2. เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน จำนวน 228 ตำแหน่ง 3. เปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 75 ตำแหน่ง และ 4. ปรับปรุงชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน จำนวน 280 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งตามที่ได้รับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ สป.สธ. กำหนดโดยไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ.สธ. มีมติอนุมัติให้ปรับปรุง 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่