ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘หมอชลน่าน-สันติ’ ร่วมรับฟังการประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบาย สธ. เผย มีทั้งหมด 13 ประเด็น ทุกเรื่องมี Quick Win พร้อมนำเสนอเข้า ครม.ประกาศต่อประชาชน เตรียมเสนอตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้เป็นการทำงานที่ไร้รอยต่อ


วันที่ 13 ก.ย. 2566 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข เข้าร่วมรับฟังการจัดประชุมทำแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 400 คน

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกวันนี้ สิ่งสำคัญคือ การแปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่นโยบายกระทรวงให้เกิดการปฏิบัติ และเสนอ Quick Win ที่ ครม. จะสามารถประกาศต่อประชาชนได้ ซึ่งในส่วนของ สธ. ได้มีการทำแผนขับเคลื่อนนโยบายสำคัญรวม 13 ประเด็น โดยจะมีการชี้แจงนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงในวันที่ 15 ก.ย. นี้ ก่อนที่จะชี้แจงต่อบุคลากรทั้งหมดในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในวันที่ 22 ก.ย. 2566 ต่อไป

ทั้งนี้ ทุกประเด็นจะมี Quick Win ที่จะเสนอ ครม. และอยู่ภายใต้นโยบายใหญ่ คือ ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่มีเป้าหมายดูแลให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีความสมบูรณ์พร้อมทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และเชิงสังคม โดยจะเสนอให้มี “คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ” ทำหน้าที่เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้เป็นการทำงานที่ไร้รอยต่อ

ด้าน นพ.โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคีเครือข่าย เพื่อระดมความคิด ประสบการณ์ นำมาวิเคราะห์และวางแผนงานให้ครอบคลุมทั้ง13 ประเด็น ได้แก่ 1. โครงการพระราชดำริฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ 2. โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร (กทม.) 50 เขต 50 โรงพยาบาล และปริมณฑล 3. สุขภาพจิตและยาเสพติด 4. มะเร็งครบวงจร 5. สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร 6. การแพทย์ปฐมภูมิ

7. สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ 8. สถานชีวาภิบาล 9.พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ขาย 10. ดิจิทัลสุขภาพ 11. ส่งเสริมการมีบุตร 12. เศรษฐกิจสุขภาพ และ 13.นักท่องเที่ยวปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับประเด็นปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล พร้อมวางแนวทางขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดระบบสุขภาพที่ยั่งยืน