ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกฯ เศรษฐา ลงนามเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 แบ่งงานรองนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ ‘ภูมิธรรม เวชยชัย’ กำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 


นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตามคำสั่ง ‘สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 229/2566 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี’ ลงนามเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 ให้กำกับราชการแทนนายกรัฐมนตรี ใน 4 กระทรวง โดยหนึ่งในนั้นคือกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส่วนอีก 3 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ ‘นายภูมิธรรม’ ยังได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ อีก 4 หน่วยงาน โดยหนึ่งในนั่นคือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส่วนอีก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

คำสั่งดังกล่าว ยังระบุอีกว่า รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐแทนนายกรัฐมนตรี ให้มีอำนาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หรือประกาศเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานนั้นๆ 

อันประกอบด้วย 1. การแต่งตั้งบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 2. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้นเป็นเรื่องระดับผู้นำรัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ 3. การให้ความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราจากต่างประเทศ 4. การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ

พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้มีอำนาจปฏิบัติแทนนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการในหน่วยงานที่สั่งและปฏิบัติราชการด้วย

อ่านคำสั่ง ‘สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 229/2566 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี’