ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อรวดเร็ว ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและผ่าตัดทันเวลา ช่วยลดความพิการ ลดการเสียชีวิต พร้อมมีระบบติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล


นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวว่า สธ. มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและปัญหาสุขภาพของพื้นที่ รวมทั้งให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว โดยโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว ทันเวลา ลดอัตราความพิการและการเสียชีวิต

1

ทั้งนี้ โดยจะครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ เริ่มจากการคัดกรองและขึ้นทะเบียนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้าหมาย พร้อมให้การดูแลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและสัญญาณเตือน

นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ด้านการรักษา ได้พัฒนาระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดอย่างรวดเร็วทันเวลา, พัฒนาโครงการ Sky doctor ส่งผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันเข้ารับการผ่าตัดลากลิ่มเลือดผ่านสายสวนด้วยเครื่องเอกซเรย์ (Thrombectomy) ที่โรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลหัวหิน โดยเขตสุขภาพที่ 11 ยังได้อนุมัติงบประมาณสร้างลานจอด เฮลิคอปเตอร์ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพยาม (รพ.สต.) เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เกาะ

2

รวมทั้งพัฒนาระบบการผ่าตัดสมองในเครือข่ายชุมพร-ระนองให้รวดเร็วขึ้น ส่วนด้านการฟื้นฟูสภาพ มีการติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้ง่าย สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยข้อมูลปี 2566 พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 1,614 ราย มีผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด ร้อยละ 14.68 ได้รับการดูแลด้วยหน่วยโรคหลอดเลือดสมองครบร้อยละ 100 ได้รับการผ่าตัดสมองฉุกเฉินภายใน 30 นาที ถึงร้อยละ 96.4 ทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตกลดลงจาก ร้อยละ 32.2 ในปี 2565 เหลือร้อยละ 25.3 ในปี 2566

ทั้งนี้ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ขนาด 509 เตียง รับการส่งต่อโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชุมพร 10 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง และสถานพยาบาลในจังหวัดระนอง มีอายุรแพทย์ระบบประสาทจำนวน 2 คน ประสาทศัลยแพทย์ จำนวน 3 คน มีหน่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 12 เตียง และไอซียูศัลยกรรมประสาท 6 เตียง

3