ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมคนพิการการเคลื่อนไหว สะท้อนความเห็นระบบบริการสุขภาพ ชี้รัฐมีหลักเกณฑ์อำนวยความสะดวกให้เมื่อเจ็บป่วย แต่ในทางปฏิบัติยังทำไม่ได้จริง หน่วยบริการบางแห่งสภาพแวดล้อมไม่เอื้อ อุปกรณ์ช่วยเหลือบางอย่างคนพิการต้องรวมกลุ่มขอเอง ขอรัฐบาลชุดหน้าใส่ใจพัฒนา ปรับปรุงหน่วยบริการเพื่อคนพิการบ้าง


นายมนตรี แสงวัฒนรัตน์ อุปนายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือกาย และประธานชมรมคนพิการเทศบาลเมืองตาก เปิดเผยกับ  The Coverage ถึงประเด็นความเห็นและข้อเสนอถึงรัฐบาลชุดต่อไปในการจัดทำนโยบายสุขภาพเพื่อประชาชน โดยระบุว่า ในส่วนนโยบายสุขภาพเพื่อคนพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว หรือคนพิการทางกาย อยากให้รัฐบาลชุดต่อไปให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการบริการสุขภาพของคนพิการ โดยเฉพาะความพิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากปัจจุบันยังพบว่าในหน่วยบริการสุขภาพ หรือโรงพยาบาลบางแห่ง ยังไม่ได้อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ทั้งนี้ จากการที่รับเรื่องร้องเรียนของคนพิการ พบว่าในหน่วยบริการต่างๆ คนพิการไม่ได้สิทธิที่ควรได้ตามหลักเกณฑ์ โดยเฉพาะช่องทางพิเศษสำหรับคนพิการที่แม้ว่าจะเป็นนโยบายของภาครัฐ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคนพิการ แต่ในทางปฏิบัติกลับทำไม่ได้ เช่น การทำช่องทางพิเศษสำหรับคนพิการเพื่อรักษาพยาบาล ที่ทำให้คนพิการต้องไปรอคิวรับการรักษาเหมือนกับผู้ป่วยที่มีร่างกายปกติ

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการรับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ยังเป็นปัญหา อย่างเช่น อุปกรณ์ช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ที่คนพิการยังต้องไปรวมตัวกันขอรับเอง ทั้งๆ ที่หน่วยบริการ หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ รวมถึงท้องถิ่นเอง ก็ควรมีข้อมูลของคนพิการที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อประสานให้การช่วยเหลือ แต่ที่ผ่านมาคนพิการต้องไปร้องขอเอาเองจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขตแทน ซึ่งสร้างความลำบากอย่างมาก ทั้งๆ ที่ควรเป็นสิทธิพิเศษ และเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่ควรให้การช่วยเหลือ

นายมนตรี กล่าวอีกว่า คนพิการบางรายยังถูกเรียกค่าเก็บเงินเพิ่มเติมจากการรักษาพยาบาล แม้ว่าจะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทองแล้วก็ตาม เพราะเมื่อไปรักษาพยาบาล มักจะพบว่าคนพิการถูกเสนอให้ต้องจ่ายค่ายา ทั้งๆ ที่บางโรค หรือบางอาการก็สามารถใช้ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ แต่โรงพยาบาลก็มักเลือกยาที่ต้องซื้อเองให้กับคนไข้คนพิการ ทำให้ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม อีกทั้งความรู้ด้านยาก็ไม่มี ก็ส่งผลให้คนพิการต้องจำยอมจ่ายค่ารักษา ทั้งๆ ที่รายได้ก็ไม่มีอยู่แล้ว

"นั่นคือสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่คนพิการส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม แม้ว่าจะมีนโยบายการช่วยเหลือที่ดีจากรัฐบาลชุดที่ผ่านๆ มา แต่ในทางปฏิบัติจริงกลับยังทำไม่ได้ หากรัฐบาลชุดต่อไปเข้ามาบริหาร ก็อยากให้ใส่ใจกับเรื่องสิทธิคนพิการ มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของหน่วยบริการสุขภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เพื่ออย่างน้อยจะช่วยให้คนพิการที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงบริการอย่างเหมาะสม" อุปนายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือกาย