ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เวทีประชุม National HA Forum ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มี.ค. 2566 โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ปิดฉากลงในบรรยากาศชื่นมื่น ด้วยความประสบความสำเร็จในการผนึกกำลัง (Synergy) หน่วยงานภาคีสุขภาพและสังคม โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพและมีสุขภาวะที่ดี

เพื่อประมวลภาพการดำเนินที่เกิดขึ้น “The Coverage” พูดคุยกับ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. ในฐานะแม่งานหลักของการขับเคลื่อนงานครั้งนี้

พญ.ปิยวรรณ อธิบายว่า เมื่อมีคำว่าสุขภาพ ก็ต้องบอกว่า ‘Health is a whole’ ที่มีความเกี่ยวพันไปทุกภาคส่วน ดังนั้นองค์กรหรือหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายได้ เพราะทุกคนต่างมีบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ของตัวเอง

อย่างไรก็ดี ที่สำคัญที่สุดคือเอาบทบาทหน้าที่เหล่านั้นมาเชื่อมประสานกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีกระบวนการแชร์ทรัพยากร และมีกระบวนการในเรื่องของการวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมคือประชาชนได้รับระบบบริการที่ดีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และมีสังคมที่สุขภาวะ

“การ Synergy ต้องมีเป้าหมายร่วมคือระบบบริการสุขภาพที่ดีประชาชนสุขภาพดี มีค่านิยมร่วมกันก็คือทุกหน่วยงานเน้นประชาชนเป็นที่ตั้ง มี competency หรือจุดเด่นของตัวเองในแต่ละองค์กร และท้ายสุดคือมี Product ร่วม ก็คือระบบบริการสุขภาพ นี่จึงจะตอบโจทย์คำว่า Synergy” พญ.ปิยวรรณ ระบุ

1

สำหรับ ‘จุดเริ่มต้นของการผนึกกำลัง’ ต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย และการพูดคุยที่ง่ายที่สุดก็คือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ฉะนั้นถ้าสังเกต ในการประชุมวันแรก ทุกหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งหมดได้มาร่วมพูดคุยกัน การเริ่มต้นของการพูดคุยในเวทีประชุมวิชาการแห่งนี้ ที่ทุกคนองค์กรสุขภาพได้ขึ้นเวทีพูด เป็นเสมือนการแนะนำตนเอง พูดถึงตัวเองเพื่อให้ทราบว่าแต่ละหน่วยงานทำอะไร มีความสามารถอะไร

ถัดจากนั้น คือเริ่มพูดว่ามีอะไรที่เราจะทำร่วมกันได้ จะร่วมมือกันได้อย่างไรจะและจะส่งเสริมกันอย่างไร เมื่อต่างรับรู้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความต้องกันและกัน

แน่นอน ถ้าเริ่มต้นการพูดคุยกันในครั้งนี้ได้ ต่อไปก็จะเกิดสายสัมพันธ์ เริ่มคุยกันต่อว่าจะสานต่อเรื่องที่เคยหารือกันอย่างไร

“ในกระบวนการเหล่านี้ สรพ.อยากให้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจาก feeling ที่อยากพูดคุยทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องกำหนดว่าต้องประชุมทุกๆ กี่วัน เป็นสังคมแห่งการพูดคุยและมองภาพอนาคตและเป้าหมายร่วมกัน เป็นแพลตฟอร์มของการทำงานร่วมกัน ไม่ได้แยกกันต่างคนต่างทำ ซึ่งก็น่าดีใจที่ได้เห็นความรู้สึกอยากพูดคุยหารือกันในการประชุมครั้งนี้” พญ.ปิยวรรณ ระบุ

พญ.ปิยวรรณ ให้ภาพต่อไปอีกว่า ในส่วนของการพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพในอนาคตนั้น ทิศทางในระดับสากลคือการให้กระบวนการรับรองคุณภาพ เป็นกระบวนการส่งองค์ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในสถานพยาบาล ซึ่งในส่วนของ สรพ. ดำเนินการในรูปแบบกระบวนการสร้างการเรียนรู้อยู่แล้ว เพียงแต่สิ่งที่ต้องทำเพิ่มมากขึ้นคือขยับจากการเรียนรู้ในส่วนของกระบวนการไปสู่ ‘การเรียนรู้ของผลลัพธ์’

“ต้องเรียนรู้ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโรงพยาบาล ทำให้มีกระบวนการที่แตะไปที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Patient outcome, Health outcome หรือเรื่องของ Patient experienced” ผู้อำนวยการ สรพ. กล่าว

มากไปกว่านั้น สรพ. จะมุ่งเน้นให้โรงพยาบาลต่างๆ มีการพัฒนามาตรฐานตอนที่ 1 หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาโดยใช้มาตรฐาน HA เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ