ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม. อนุมัติให้ใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด สำหรับการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น 156 เตียง จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 153.77 ล้านบาท


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2566 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติอนุมัติให้ใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด สำหรับการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น 156 เตียง จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 153.77 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ

สำหรับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่ผ่านมาพบปัญหาความแออัดจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ระดับเอ ขนาด 820 เตียง แต่มีปริมาณเตียงจริง จำนวน 988 เตียงและมีอัตราครองเตียงอยู่ที่  ร้อยละ 110

ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 จึงมีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) จำนวน 1 หลัง โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินงบประมาณ 156 ล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 690 วัน  (1 ปี 11 เดือน) ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จังหวัดร้อยเอ็ด) ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าว

อนึ่ง สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในวงเงิน 153.77 ล้านบาท จากเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด