ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกสภาเภสัชกรรมฯ ส่งสารถึงสมาชิก ย้ำสภาเภสัชกรรมมีความยินดีดูแลผู้ป่วยบัตรทอง


รศ.พิเศษ ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม ส่ง “สารนายกเภสัชกรรม” ถึงสมาชิกสภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 เรื่อง “การนำร้านยาเข้าร่วมจัดบริการ การดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” โดยมีสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า การที่เภสัชกรประกอบวิชาชีพ โดยการซักถามข้อมูลอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น การเลือกสรรยา จ่ายยาในกลุ่มยาอันตรายพร้อมคำแนะนำ การคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งปฏิบัติในร้านยาที่ตนเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มภาคภูมิ เป็นปกติมาตั้งแต่อดีต ภายใต้ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยยาทุกประการ ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพอื่น ภายใต้กฎหมายสถานพยาบาลแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การนำร้านยาเข้าร่วมจัดบริการ การดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะทำให้ประชาชนที่ต้องการมารับบริการเหล่านี้ในร้านยา ซึ่งในอดีตต้องจ่ายเงินเองนั้น ได้รับสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยร้านยาที่ผ่านการรับรองคุณภาพที่ร่วมจัดบริการและสภาเภสัชกรรมมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการของทางราชการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นอย่างดีเช่นที่ปฏิบัติมาในอดีต

สำหรับรายละเอียดของสารดังกล่าว ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมทุกชุดได้บริหารและดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้รุดหน้า เพื่อประโยชน์ของประชาชน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อำนาจและหน้าที่ของสภาเภสัชกรรมที่กำหนดใน พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2539 ตลอดเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบัน การนำร้านยาที่มีบริการทางเภสัชกรรมที่มีคุณภาพเข้าร่วมจัดบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา ภายใต้ขอบเขตนิยามของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตามที่กฎหมายวิชาชีพกำหนด โดยเฉพาะการเลือกสรรยา จ่ายยา และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยา โดยกฎหมายได้กำหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนทั้งในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน Good Pharmacy Practice : GPP ในฐานะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา เช่น การชักถามข้อมูลที่จำเป็นของผู้มารับบริการ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนเลือกสรรยาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เหมาะสมกับผู้ป่วยตามหลักวิชาการ สมเหตุสมผลตามมาตรฐานวิชาการ การส่งมอบพร้อมการให้คำแนะนำจนถึงการมีกระบวนการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เป็นต้น

ดังนั้นการที่เภสัชกรประกอบวิชาชีพ โดยการซักถามข้อมูลอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น การเลือกสรรยา จ่ายยาในกลุ่มยาอันตรายพร้อมคำแนะนำ การคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งปฏิบัติในร้านยาที่ตนเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มภาคภูมิ เป็นปกติมาตั้งแต่อดีต ภายใต้ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยยาทุกประการ ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพอื่น ภายใต้กฎหมายสถานพยาบาลแต่อย่างใด

การนำร้านยาเข้าร่วมจัดบริการ การดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะทำให้ประชาชนที่ต้องการมารับบริการเหล่านี้ในร้านยา ซึ่งในอดีตต้องจ่ายเงินเองนั้น ได้รับสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยร้านยาที่ผ่านการรับรองคุณภาพที่ร่วมจัดบริการและสภาเภสัชกรรมมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการของทางราชการที่เป็นป ระโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นอย่างดีเช่นที่ปฏิบัติมาในอดีต

อนึ่ง ปัจจุบันมีกิจกรรมการให้บริการสุขภาพบางส่วน ที่หลากหลายวิชาชีพได้พัฒนาตนเองขึ้นมา จนสามารถดำเนินการได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพของตน ซึ่งอาจมีความคาบเกี่ยวกันอยู่บ้าง จึงจำเป็นต้องหาทางออกที่เหมาะสม ภายใต้บริบทของกฎหมายร่วมกันระหว่างวิชาชีพสุขภาพ เพื่อความสมานฉันท์ของทีมสุขภาพต่อไป

2