ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ – โรงพยาบาลทั่วไป ให้ต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายเดิม - ใหม่ ครั้งละไม่เกิน 3 ปี


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 21 ก.ย. 2565 ถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ลงนามโดย นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่องการต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) โดยระบุว่า ทางคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบกรอบอัตรากำลังการจ้าง พกส. ของหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2566-2568 แล้วเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565 จึงขอให้ต่อสัญญา พกส. ที่ทำสัญญาจ้างไว้ ไม่เกิน 1 ปี (กรณีตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565) และ พกส. รายใหม่ (กรณีตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565) โดยให้ต่อสัญญาครั้งละไม่เกิน 3 ปี

ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 ก.ย. 2565 เรื่องการแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการจ้าง พกส. ทั่วไป (รายใหม่) ให้จัดทำสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปี (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565) ไปพลางก่อน และเมื่อ สป.สธ. จัดทำรอบอัตรากำลัง ปี 2566-2568 เรียบร้อยแล้ว จึงจะขออนุมัติกรอบอัตรากำลังให้มีการจ้างงานหรือต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี ตามเดิม

1