ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอปิยะสกล” ชู “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ” ช่วยคุ้มครองสิทธิ แก้ปัญหาขัดแย้งผู้ให้บริการและรับบริการ ลดการฟ้องร้องในระบบสาธารณสุข แนะทบทวนบทเรียนเพื่อปรับทำงานเชิงรุกเน้นป้องกัน ขณะที่ รพ.ระยอง คว้าอันดับหนึ่งจาก 2 รางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ประจำปี 2559 และหน่วยงานต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ – ศ.คลิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายคุณภาพและความปลอดภัยในระบบบริการ ประจำปี 2561 และมอบรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 17 รางวัล และหน่วยงานต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ประจำปี 2560 (2P Safety Best Practice Award) จำนวน 12 รางวัล จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีผู้แทนจากหน่วยบริการทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานด้านคุ้มครองสิทธิและแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจากทั่วประเทศกว่า 500 คน

หน่วยบริการที่ได้รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภท รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป อันดับ 1 รพ.ระยอง, อันดับ 2 รพ.ชัยนาทนเรนทร และอันดับ 3 รพ.ตรัง ส่วนประเภท รพ.ชุมชน อันดับ 1 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ, อันดับ 2 รพ.ยะรัง จ.ปัตตานี และอันดับ 3 รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ ประจำปี 2560 อันดับ 1 รพ.ระยอง, อันดับ 2 รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก และอันดับ 3 มี 3 แห่ง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์, รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ และ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ศ.คลิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินับเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ แม้ว่าโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามพัฒนาระบบบริการเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น แต่ในระบบสาธารณสุขยังมีหลายสิ่งที่ยากต่อการแก้ปัญหา ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และช่วยปกป้องสิทธิให้กับประชาชนในการรับบริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำไปสู่การลดความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ เน้นการทำงานโดยเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างระบบเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย

ทั้งนี้นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ทุกประเทศให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุข โดยประเทศไทยได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดเป็นนโยบายขับเคลื่อนระดับประเทศ โดยดำเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วนทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเป็นหน่วยงานหลัก ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. มีเป้าหมายเพื่อทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน และขอแสดงความยินดีกีบโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลในวันนี้ โดยเฉพาะ รพ.ระยองที่คว้า 2 รางวัล นับเป็นโรงพยาบาลที่มีการจัดระบบการจัดการเพื่อดูแลประชาชนและลดความขัดแย้งได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมี รพ.อื่นๆ ที่ทำเรื่องนี้ได้ดี    

“ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เรามีบทเรียนเกี่ยวกับกรณีข้อร้องเรียนต่างๆ ในการเข้ารับบริการ ซึ่งต้องทบทวนว่าข้อร้องเรียนต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมามีความต่างกันหรือไม่ จำนวนเรื่องร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อปรับการทำงานเชิงรุกในการป้องกัน และในการประชุมวันนี้ขอให้ร่วมกันวางยุทธศาสตร์โดยนำบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาขัดแย้งที่รวดเร็ว” รมว.สาธารณสุข กล่าว 

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สปสช.มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ จึงได้ร่วมกับศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรมหลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นำไปสู่การรับเรื่องร้องเรียน การจัดการปัญหา และการลดการฟ้องร้อง รวมถึงการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เช่นในการประชุมครั้งนี้ สำหรับการมอบรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ประจำปี 2559 และหน่วยงานต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ประจำปี 2560 (2P Safety Best Practice Award) เพื่อยกย่องเกียรติและเพื่อให้เป็นแบบอย่างในการดำเนินการให้กับหน่วยบริการอื่นๆ ซึ่งขณะนี้มีหน่วยบริการที่ได้จัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการแล้วจำนวน 885 แห่ง