ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชาว กทม.เฮ “หมอปิยะสกล” ลงนามประกาศจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.” แล้ว เริ่มต้นปี 61 นี้ สนับสนุน กทม.รุกงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การรักษาปฐมภูมิ และดูแลผู้สูงอายุ ช่วยดูแลสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตชาว กทม. เผยบริหารรูปแบบ คกก. มีผู้ว่า กทม.เป็นประธาน      

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักกประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ซึ่งจะส่งผลให้มีการจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร” (กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.) ในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

ทั้งนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม. ตามประกาศฉบับนี้จะบริหารโดย “คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร” มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน และประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสำนักภายใต้สังกัด กทม.ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานดำเนินงานและบริหารจัดการตามแผนและการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า บทบาทของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม. มีหน้าที่พิจารณา อนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ จัดสรรกรอบวงเงินและอนุมัติแผนการใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข การควบคุมและดูแลกำกับการการใช้จ่ายกองทุนฯ การกำกับหน่วยงาน องค์กรหรือประชาชนให้ดำเนินการตามแผนที่เสนออนุมัติ และสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการดำเนินงานร่วมกับ สปสช.เขต 13 กทม.อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการดำเนินงานกองทุนประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ภายหลังการประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ในพื้นที่เขต กทม.จะมีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.ขึ้น งบประมาณส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อัตรา 45 บาทต่อประชากร ซึ่งในปี 2561 จะมีงบจัดสรรงบเข้ากองทุนฯ จำนวน 360,087,750 บาท จากจำนวนประชากร กทม. 8,001,950 คน และอีกส่วนหนึ่ง กทม.ร่วมสมทบในอันตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการดำเนินงานจะมีรูปแบบเดียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งมี อบต.และเทศบาลใน 76 จังหวัด เข้าร่วมดำเนินงานตั้งแต่ปี 2549 ช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล และเชื่อว่าการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.นี้ จะยังประโยชน์ด้านสุขภาพให้กับคนชาว กทม.เช่นกัน นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือทำงานเชิงรุกด้านสุขภาพระหว่าง กทม. สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว