ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. เขต 13 กทม. ทำหนังสือถึงผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น/ศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แจ้งมติ อปสข.เห็นชอบการปรับรูปแบบการเงินชดเชยค่าบริการ จาก Model 5 ที่มีการจ่ายตามรายการ Fee Schedule เป็นการเหมาจ่ายรายหัว ตามจำนวนประชากร (Capitation) ของหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป  พร้อมเปิดระบบให้ตรวจสอบ ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก และเร่งปรับเพิ่มรายการ  Fee Schedule ให้ครอบคลุมมากขึ้น


ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วานนี้ (15 ก.พ. 2567) สปสช. เขต 13 กทม. ได้ทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม อปสข. ไปยังผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่ กทม. โดยมีสาระสำคัญ คือ การปรับรูปแบบการบริหารกองทุนผู้ป่วยจาก Model5  ที่มีการจ่ายตามรายการ Fee Schedule เป็นการเหมาจ่ายรายหัว ตามจำนวนประชากร (Capitation)  ให้หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ที่มีศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นแม่ข่าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป

1

ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กทม. กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน ในประเด็นของการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกที่สมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่นขอให้ สปสช.มีกลไกการตรวจสอบการเบิกจ่ายเพื่อตรวจสอบ ความผิดปกติในการเบิกจ่ายของหน่วยบริการและกรณีค่าใช้จ่ายที่คลินิกต้องรับผิดชอบ โดยขอให้คลินิกสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้นั้น อปสข.ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผู้ป่วยนอก ในพื้นที่เขต 13 กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่อ สปสช.เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายชดเชยค่าบริการต่อไป

2

 “สปสช.ได้พัฒนาระบบที่ให้สิทธิหน่วยบริการปฐมภูมิมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยให้คลินิกชุมชนอบอุ่นรวมถึงหน่วยบริการอื่นในเขต 13 กรุงเทพมหานคร ส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน แห่งละ 2 คน เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานดังกล่าว และมีการกำหนด username/password สำหรับเข้าระบบตรวจสอบได้” ทพญ.น้ำเพชร กล่าว

 นอกจากนี้ ในกรณีของรายการจ่าย Fee Schedule ที่คลินิกชุมชนอบอุ่นมีเสียงสะท้อนว่ายังไม่ครอบคลุมนั้น ทาง สปสช.จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานปฐมภูมิปรับเพิ่มรายการให้ครอบคลุม และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะต่อไป