ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘หน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่’ ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว อันประกอบด้วย แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี นราธิวาส ที่ให้บริการประชาชนไปแล้วตั้งแต่วันคิกออฟ 7 ม.ค. 2567 สามารถมั่นใจได้เลยว่า เมื่อให้บริการประชาชนไปแล้ว จะเบิกค่าบริการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้อย่างแน่นอน

นั่นเพราะ ‘บริการสาธารณสุขวิถีใหม่’ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ‘นวัตกรรมบริการ’ ภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ รวม 7 รายการ มีประกาศ สปสช. รับรองการเบิกจ่าย ครบถ้วนแล้ว!

ประกอบด้วย 1. ร้านยาชุมชนอบอุ่น ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ปรึกษาเภสัชกรและรับยา 2. คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 32 อาการ ทำแผล ฝากครรภ์-ตรวจหลังคลอด 3. คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น ตรวจแล็บ 22 รายการตามใบสั่งตรวจจากแพทย์ 4. คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น บริการฟื้นฟูผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค โดย รพ.ที่ให้การรักษาส่งตัวผู้ป่วยไปรับบริการที่คลินิกฯ

5. คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟูลออไรด์ 6. คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น ให้บริการตรวจรักษาโรคแบบผู้ป่วยนอก 7.คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น นวด ประคบ อบสมุนไพร เพื่อการรักษา 

สำหรับ 4 รายการแรก อันได้แก่ ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกเทคนิคการแพทย์ และคลินิกกายภาพ สปสช. ได้ออกประกาศไว้แล้ว

จากนั้นได้มีการเพิ่มนวัตกรรมใหม่เข้ามาอีกเรื่อยๆ จนมาถึงวันคิกออฟนโยบาย

นั่นทำให้ 3 รายการหลัง อันประกอบด้วย ‘คลินิกทันตกรรม-คลินิกเวชกรรม-คลินิกแพทย์แผนไทย’ ประกาศใช้ประกาศไม่ทันวันที่ 7 ม.ค. 2567

อย่างไรก็ดี ในวันคิกออฟนโยบาย ณ จ.ร้อยเอ็ด นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ยืนยันอย่างชัดเจน หน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ทั้ง 7 รายการ สามารถจัดบริการให้กับประชาชนได้เลย เพราะขณะนี้ประกาศ สปสช. อีก 3 รายการ เสร็จสิ้นครบถ้วนทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงแค่การสอบทานรายละเอียดอีกเพียงเล็กน้อยก็พร้อมประกาศใช้ได้ทันที

นพ.จเด็จ การันตีว่า ประกาศบริการสาธารณสุขวิถีใหม่อีก 3 รายการที่จะออกตามมานั้น จะมีผลย้อนหลังกลับไปถึงการจัดบริการตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2567 อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2567 ได้เผยแพร่ประกาศ สปสช. 3 ฉบับดังกล่าวออกมาแล้ว ประกอบด้วย 

1. ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการนวัตกรรมด้านทันตกรรม พ.ศ. 2567 

2. ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการนวัตกรรมด้านเวชกรรม พ.ศ. 2567 

3. ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2567

ประกาศทั้ง 3 ฉบับ กำหนดว่าเป็นการให้บริการแก่ผู้รับบริการใน จ.แพร่ จ.เพชรบุรี จ.ร้อยเอ็ด จ.นราธิวาส และจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำหนด

นอกจากนี้ ประกาศทั้ง 3 ฉบับ มี ‘บทเฉพาะกาล’ ซึ่งบัญญัติสาระสำคัญเอาไว้ว่า การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านนั้นๆ ที่ให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567 จนถึงวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ให้ถือเป็นการให้บริการตามประกาศนี้ และให้หน่วยบริการตามประกาศนี้ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากการให้บริการดังกล่าว

 สำหรับสาระสำคัญของประกาศแต่ละฉบับมีดังนี้

1. ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการนวัตกรรมด้านทันตกรรม พ.ศ. 2567 

การให้บริการทันตกรรม ‘ในหน่วยบริการ’ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 700 บาทต่อครั้งบริการ ครอบคลุมตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาและหรือ X-ray เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ขูดหินน้ำลายทั้งปาก อุดฟัน ถอนฟัน 

การให้บริการ ‘โดยรถทันตกรรม’ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เป็นการให้บริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ หรือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 500 บาทต่อคนต่อปี โดยครอบคลุมรายการบริการ 6 รายการ ตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาและหรือ X-ray เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ขูดหินน้ำลายทั้งปาก อุดฟัน ถอนฟัน

ในส่วนของวิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ให้หน่วยบริการที่ให้บริการบันทึก หรือส่งข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐานตามที่สำนักงานกำหนด ผ่านระบบ Krungthai Digital Health Platform (ผ่าน Hospital Portal ทาง Website KTB (https://www.healthplatform.krungthai.com) หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบข้อมูลของหน่วยบริการกับสำนักงานตามโครงสร้างข้อมูล (Standard data set) ที่กำหนด หรือโปรแกรมบันทึกข้อมูลการให้บริการทันตกรรมส่วนบุคคล (Dentcloud) หรือผ่านระบบโปรแกรมอื่นตามที่สำนักงานกำหนด

ดาวโหลดประกาศที่นี่

2. ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการนวัตกรรมด้านเวชกรรม พ.ศ. 2567 

จ่ายค่าใช้จ่ายตามรายการบริการและอัตรา ดังต่อไปนี้ 1. จ่ายเป็นค่าบริการตรวจวินิจฉัยให้คำปรึกษา ในอัตรา 100 บาทต่อครั้ง 2. จ่ายเป็นค่าบริการตรวจวินิจฉัยให้คำปรึกษา ค่าบำบัดและการบริการทางการแพทย์ และค่ายาและเวชภัณฑ์ ในอัตรา 320 บาทต่อครั้ง

ในส่วนของวิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ให้หน่วยบริการที่ให้บริการบันทึกหรือส่งข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐาน ผ่านระบบโปรแกรม A-MED Care หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบข้อมูลของหน่วยบริการกับสำนักงานตามโครงสร้างข้อมูล (Standard data set) ที่กำหนด หรือผ่านระบบโปรแกรมอื่นตามที่สำนักงานกำหนด

ดาวโหลดประกาศที่นี่

3. ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2567

จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นแบบเหมาจ่ายในอัตรา 200 บาทต่อครั้งบริการ

ในส่วนของวิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ ให้หน่วยบริการที่ให้บริการบันทึกหรือส่งข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐาน ผ่านระบบโปรแกรม A-MED  Care หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบข้อมูลของหน่วยบริการกับสำนักงานตามโครงสร้างชุดข้อมูล (Standard data set) ที่กำหนด หรือผ่านระบบโปรแกรมอื่นตามที่สำนักงานกำหนด

ดาวโหลดประกาศที่นี่