ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘กทม.’ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์-สาธารณสุขสายสนับสนุน เตรียมพร้อมการบริหารงาน รพ.


เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 5 (สศส.5) โดยมี พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทกรุงเทพมหานครกับระบบบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์

ทั้งนี้ สำนักการแพทย์ กทม. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 5 (สศส.5) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการสังกัด กทม. สายงานสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข และบุคคลภายนอก รวมจำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรสายงานสนับสนุน ให้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ทักษะการคิด 

4

รวมถึงการคิดวิเคราะห์ สามารถบริหารจัดการโดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสอดคล้อง เชื่อมโยง กับแผนปฏิบัติราชการ นโยบายของส่วนราชการ และแผนพัฒนาของ กทม. รวมถึงการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจากภายในและภายนอกสังกัด กทม. 

อันจะนำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพการติดต่อประสานงาน ความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร และ กทม. โดยกำหนดการฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 4 ธ.ค. 2566 -23 ก.พ. 2567 ทุกวันพุธ – ศุกร์ รวมจำนวน 38 วัน เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยวิชาการการสร้างเสริมภาวะผู้นำและการบริหารสายงานสนับสนุนการเสริมสร้างประสบการณ์ นักบริหาร ภาคการศึกษาดูงาน และภาคการจัดทำรายงานการศึกษา

4