ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู หนึ่งในโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ ตาม Quick Win ของ "หมอชลน่าน" จัดมหกรรมสุขภาพให้บริการประชาชนโดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมมอบรถเข็นจากสถาบันสิรินธรฯ ให้กับผู้พิการจำนวน 10 คัน โชว์ศักยภาพรองรับนโยบายยกระดับ 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางมะเร็งครบวงจร ในโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2566 โดยโรงพยาบาลนาวังฯ เป็น 1 ใน 11 โรงพยาบาล ที่มูลนิธิเทพรัตเวชชานุกูลให้การสนับสนุน และได้รับการประเมินเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ ระดับเพชร โดยมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี บริการทันตกรรมเฉพาะทาง ตรวจพัฒนาการเด็ก โรคผิวหนัง ภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์และพาร์กินสัน พร้อมมอบรถเข็นจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ให้กับผู้พิการจำนวน 10 คัน โดยมีประชาชน นักเรียน อสม. ผู้นำชุมชน และบุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

1

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า การยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ เป็น 1 ใน 13 Quick Win 100 วัน ของ สธ. ที่มุ่งสนองพระราชดำริในการดูแลพี่น้องประชาชน ให้ได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยโรงพยาบาลนาวังฯ ได้นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ ตั้งแต่การส่งเสริม ป้องกัน ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ส่งต่อ และเชื่อมโยงจัดการฐานข้อมูลทั้งหมด ภายใต้หลักการของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมรองรับนโยบายยกระดับ 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

4

ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้แบบเรียลไทม์ ตรวจวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ ระบบ Smart IPD paperless ช่วยลดข้อผิดพลาดในกระบวนการรักษาและสรุปประวัติการรักษาได้ภายใน 7 วัน ระบบ Smart Ambulance ส่งรถฉุกเฉินออกรับผู้ป่วยได้ทันเวลาและปลอดภัย และยังมีระบบบริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ R8NDS นาวังโมเดล ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) "Smart City Solutions Award 2022" ผู้พิการสามารถตรวจรับรองความพิการ ยื่นขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และยื่นขอรับเบี้ยผู้พิการจาก อปท. ได้เบ็ดเสร็จที่โรงพยาบาล ช่วยลดระยะเวลารอคอยจาก 5 - 6 วัน เหลือไม่เกิน 1 วัน รวมทั้งช่วยลดความลำบากและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ถึงประมาณ 2,000 บาทต่อคน 

4

“โรงพยาบาลนาวังฯ ยังขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร โดยคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีในประชาชนแล้ว 351 คน พบความผิดปกติสงสัยเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำนวน 2 ราย ได้รับการผ่าตัดและรักษาทั้ง 2 ราย และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้ว 901 ราย คิดเป็น 95.14% รวมทั้งมีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test  จำนวน 668 ราย พบความผิดปกติ 32 ราย และตรวจมะเร็งปากมดลูกเพิ่มเติมด้วยวิธี Liquid – Based Cytology (LBC) ด้วย” นพ.ชลน่าน กล่าว

1