ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573’ หรืออีก 7 ปีข้างหน้า

บนเป้าหมายหลัก 3 ข้อที่ต้องการไปให้ถึง คือ 1. การลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละไม่เกิน 1,000 คน 2. ลดการเสียชีวิตปีละไม่เกิน 4,000 คน และ 3. ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติผู้ติดเชื้อ HIV 90%

ทว่า ถ้าจะให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงได้ จำเป็นต้องมีการร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เข้ามาด้วย

ฉะนั้นเพื่อให้บรรลุสู่จุดหมายที่วางเอาไว้ บอร์ด สปสช. จึงได้เห็นชอบกำหนดให้ “องค์กรภาคประชาสังคมที่จัดบริการด้านเอชไอวีและโรคจิดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน” เป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่น มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

เนื่องจากจุดเด่นของคลินิกเทคนิคการแพทย์ของภาคประชาสังคม คือ เวลาเปิด-ปิดที่มีความยืดหยุ่น อยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสูง ผู้ที่มีความเสี่ยงก็กล้าที่จะเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่า