ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บ่ายโมงวันนี้ ‘สมศักดิ์’ ประชุม ก.ก.ถ. ครั้งแรก หลัง นายกฯ มอบนั่ง ปธ. แทน เตรียมถก 2 ประเด็นแก้ปมถ่ายโอน


สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เผยแพร่เอกสารระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/66 ในวันที่ 17 ต.ค. 2566 เวลา 13.30 น. โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งหนึ่งในวาระเรื่องเพื่อพิจารณา คือ ปัญหาอุปสรรคในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

สำหรับรายละเอียดเรื่องพิจารณาเป็นการนำเสนอแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการรับถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ของ อบจ. โดยทางฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้เห็นสมควรพิจารณา ดังนี้ 

1. ประเด็นปัญหาบุคลากรถ่ายโอนมาสังกัด อบจ. ไม่ครบตามกรอบ โครงสร้างของ รพ.สต. (S = 7 อัตรา, M = 12 อัตรา, L = 14 อัตรา) เป็นผลให้บริการประชาชนขาดประสิทธิภาพ และไม่เป็นไปตามประกาศ ก.ก.ถ. ลงวันที่ 5 ต.ค. 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้ อบจ.

เอกสารระบุว่า ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงบประมาณ ร่วมกันจัดทำแนวทางการจัดทำแผนการสรรหากำลังทดแทน โดยให้ อบจ. ดำเนินการตามประกาศ ก.ก.ถ. และซักซ้อมความเข้าใจให้กับ อบจ. เพื่อดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว

รวมถึงให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบฯ ตามกรอบอัตรากำลังโครงสร้างของ รพ.สต. ตามแผนการสรรหาอัตรากำลังทดแทนของ อบจ. โดยกำหนดรายการเงินอุดหนุนบุคลากรถ่ายโอนและอยู่ในสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

อีกทั้งให้ อบจ. จัดทำแผนการสรรหาอัตราทดแทนตามแนวทางฯ ที่ สถ. และ สำนักงบประมาณ กำหนดและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบฯ ของ อปท. (BBL) ให้สอดคล้องกับแผนฯ ดังกล่าว โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีงบประมาณ นับแต่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

  ตลอดจนให้ อบจ. ดำเนินการด้านงานบุคคล ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โครงสร้างคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ที่ มท. 0809.2/ ว 31 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2565 เรื่องชักช้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ตามที่ ก.จ. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565

2. ปัญหาบุคลากรถ่ายโอนเกษียณอายุราชการไม่มีแนวทางดำเนินการกำหนดไว้ในประกาศ ก.ก.ถ. ลงวันที่ 5 ต.ค. 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้ อบจ.

  เอกสารระบุว่า เมื่อบุคลากรถ่ายโอนเกษียณอายุราชการให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการเช่นเดียวกับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเดิม เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และหากเป็นบุคลากร ที่ อบจ. สรรหาโดยวิธีอื่น เช่น การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน การสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคลากรทดแทนในกรอบอัตรากำลังตามขนาดของ สอน. และ รพ.สต. ให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)

ส่วนกรณีบุคลากรถ่ายโอน หรือการโอน การรับโอน การสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนการสอบคัดเลือก ฯลฯ เพื่อสรรหาบุคลากรทดแทนในกรอบอัตรากำลังตามขนาด สอน. หรือ รพ.สต. เกษียณอายุราชการให้คงตำแหน่งไว้และให้ อบจ. สรรหาบุคลากรทดแทนโดยได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณต่อไป

3. แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามประกาศ ก.ก.ถ. ลงวันที่ 5 ต.ค. 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้ อบจ. อันได้แก่ สถ. สำนักงบประมาณ และ อบจ. ที่รับถ่ายโอน จำนวน 66 จังหวัด พิจารณาต่อไป

อนึ่ง การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ นายสมศักดิ์ ได้มาทำหน้าที่เป็นประธาน ภายหลังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2566

อ่านระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ.3-2566 (ฉบับสมบูรณ์)