ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขฯ และภาคีเครือข่ายกว่า 200 คน เตรียมตบเท้าเข้าพบ ‘หมอชลน่าน’ 9 โมง วันนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน 6 ประเด็น


วันที่ 22 ก.ย. 2566 สมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมสหพันธ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้แทน และสมาชิกจากกลุ่มภาคีเครือข่ายข้าราชการและกำลังคนทางด้านสาธารณสุข กว่า 200 คน เช่น นายอเนก ทิมทับ กลุ่มนักวิชาการสางธารณสุข จ.นครปฐม นายนรภัทร ศรีชุม ประธานกลุ่มข้าราชการเรียกร้องความเป็นธรรม ฯลฯ เตรียมเข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เวลา 9.00 น. ที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เพื่อยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสาระสำคัญในหนังสือได้ระบุถึงประเด็นที่ทางสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขฯ และภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขต้องการติดตามใน 6 ประเด็นด้วยกัน ประกอบด้วย 1. การจัดคนลงในตำแหน่งนักสาธารณสุข ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

2. ให้เพิ่มชื่อตำแหน่งนักสาธารณสุข ลงใน กฎ ก.พ. ว่าด่วยเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) 3. ให้กลุ่มเจ้าพนักงาน เช่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ฯลฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นกรณีพิเศษ

4. จัดสรรเงินประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพ และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) หรือเงินตอบแทนอื่นๆ ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 5. การบรรจุลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ที่ตกหล่น เป็นข้าราชการในสังกัด สธ. และ 6. ปรับเพดานเงินเดือนที่มีความเหลื่อมล้ำและเงินเดือนไม่เลื่อนไหล ให้เลื่อนไหลได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างขวัญละกำลังใจ

12