ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ไทยเผยความร่วมมือการประชุมระดับสูงวาระหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติประจำปี 62 ทั้งความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการจัดเตรียมร่างข้อมติ กำหนดรูปแบบการประชุม การเจรจาเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม พร้อมนำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของไทยไปเผยแพร่ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประเทศต่างๆ

 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ - เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเฉลิมฉลอง “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล : ใบไม้ต้นเดียวกัน” โดยปีนี้ได้จัดร่วมในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 พร้อมแถลงข่าว “12 ธันวาคม วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยก้าวไกลสู่โลก”

นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า การเฉลิมฉลอง “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” หรือ Universal Health Coverage Day หรือ UHC Day ตามที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้ UHC Day ตรงกับวันที่ 12 ธันวาคม ของทุกปี โดยปี 2561 องค์การอนามัยโลกได้รณรงค์ชูประเด็น “รวมพลังเพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” หรือ “UNITE FOR UNIVERSAL HEALTH COVERAGE” สะท้อนผลสำเร็จของประเทศไทยในเวทีโลก

ทั้งนี้การที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับและมีบทบาทในประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเวทีโลกได้ เนื่องจากประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ในปี 2545 ที่เป็นการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้ประชาชนทั้งประเทศมีหลักประกันสุขภาพรองรับ เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพให้กับประชาชนมาตลอด 16 ปี และปีนี้เป็นปีที่ 17 ซึ่งเป็นผลจากการสนับสนุนที่จริงจังทั้งในด้านนโยบายและงบประมาณของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางที่ดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีนานาประเทศเข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในวันนี้กลายเป็นวาระระดับโลก องค์กรระหว่างประเทศและนานาประเทศต่างให้ความสำคัญเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากเป็นการดูแลสุขภาพประชาชน ยังเป็นพื้นฐานการพัฒนาและสร้างความมั่นคงของประเทศ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติประจำปี 2562 ได้กำหนดให้มี “การประชุมระดับสูงในเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เพื่อเป็นเวทีผลักดันทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละประเทศ” ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข กล่าว

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ระบบหลักประกันสุขภาพไทยนั้นได้รับการยอมรับในระดับโลก ที่ผ่านมา กระทรวงต่างประเทศได้ส่งเสริมผลักดันความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยในเวทีระหว่างประเทศมาโดยตลอด โดยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. เพื่อนำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของไทยไปเผยแพร่ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมประสานให้ประเทศต่างๆ ที่สนใจและต้องการเรียนรู้จากไทยเข้ามาเรียนรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากผู้เชี่ยวชาญของไทยด้วย

นางกาญจนา กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ในปี 2555 ที่ประเทศไทยได้ร่วมกับนานาประเทศกำหนดให้การสร้างสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้บรรลุในปี 2573 แล้ว ในปี 2560 ไทยได้ร่วมกับประเทศในกลุ่ม Foreign Policy and Global Health Initiative (FPGH) ผลักดันให้เกิดวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากลขึ้น โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 2

สำหรับการจัดประชุมระดับสูงเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติปี 2562 นั้น ไทยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานร่วมเพื่อเสนอรูปแบบของการประชุมระดับสูง ซึ่งจะมีการจัดประชุมดังกล่าวในเดือนกันยายน 2562 โดยไทยได้ร่วมกับญี่ปุ่นจัดเตรียมร่างข้อมติเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุม การกำหนดรูปแบบการประชุม และจะมีส่วนในการเจรจาเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะเป็นแนวทางการดำเนินงานของประเทศสมาชิกสหประชาชาติต่อไป

“ในการประชุมระดับสูงนี้ ไทยจะมีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ในการดำเนินการเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผ่านถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะ และจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีของไทยกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติอื่นๆ ในกิจกรรมคู่ขนานที่จะจัดขึ้นอีกด้วย”

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการรณรงค์วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากลของประเทศไทยในปีนี้ ได้ชูประเด็นขับเคลื่อน การลงทุนด้านสุขภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อมุ่งให้ทุกภาคส่วนตระหนักและเห็นความสำคัญของการลงทุนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการเพิ่มทรัพยากร เพื่อทำให้ประชาชนทุกกลุ่มมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เป็นการต่อยอดการดำเนินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติประจำปี 2562 ซึ่งมีขึ้นในเดือนกันยายน 2562 สปสช.ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศในการเตรียมข้อมูล องค์ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายมิติ รวมทั้งผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ตลอด 16 ปี เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้แต่ละประเทศนำไปดำเนินการภายใต้บริบทของตนเอง ขณะเดียวกันในส่วนของประเทศไทยจะนำความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับมาพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยต่อไป