ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระยองเปิดเวที “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” ระดมภาคีภาครัฐ-วิชาการ-ประชาสังคม ร่วมสร้างนโยบายสาธารณะ แก้ปัญหาด้านสุขภาพ-สุขภาวะ มุ่งเป้าประเด็น “ความมั่นคงทางอาหาร” ควบคู่การเดินหน้าแผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวชุมชน การสื่อสาร สร้างภูมิคุ้มกันทางการเมือง


สมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง "รวมพลคนระยองร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC" ปี 2565 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2565 เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ สุขภาวะของ จ.ระยอง อันซับซ้อนหลากหลาย รวมถึงปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม การบริโภคอาหารปลอดภัย และปัญหาจากการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ในฐานะประธานในพิธี เปิดเผยว่า แนวคิดการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เกิดจากการร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำไปสู่การเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน โดยมติสมัชชาสุขภาพมีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม เพราะเกิดจากฉันทามติเสียงข้างล่างสู่ข้างบน เป็นเวทีของการสร้างสรรค์แผนพัฒนาประเทศ

1

สำหรับเป้าหมายของสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง "รวมพลคนระยองร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC" มีแผนงานหลักในการพัฒนา 5 ด้าน คือ 1. อาหารปลอดภัย 2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. การท่องเที่ยวชุมชน 4. การสื่อสารชุมชน และ 5. การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเมือง

นายสาธิต ยังกล่าวด้วยว่า ล่าสุดได้เข้าร่วมงานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4 เล่าความเคลื่อนไหวงานสุขภาวะของพื้นที่กับสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยองในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในระยะสุดท้าย เพื่อวางแผนการดูแลตัวเองตามความต้องการของเรา ชีวิตปลายทาง ต้องสร้างภูมิคุ้มกันในทุกเรื่อง “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย”เพราะทุกเรื่องมีคุณค่าและประโยชน์สูงสุดในพื้นที่

2

ด้าน นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ต้องกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่ หรือกำหนด Zoning อันเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ ให้เพียงพอท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น โครงสร้างกลไกที่มีส่วนร่วมต้องมีความมั่นคงทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ต้องผสานกันอย่างเท่าเทียม รวมถึงต้องมีการเพิ่มความชัดเจนของการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมและปลายทางของคนระยองเพื่อสร้างสังคมที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้พลเมืองระยอง

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดเวทีเสวนา "รวมพลังสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC จังหวัดระยอง" โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเวทีเสวนา อาทิ นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และนายสุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง ในการนำเสนอนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อคนระยอง

3

นอกจากนี้ในงานยังมีการแบ่งกลุ่มงาน 5 กลุ่ม นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) ในประเด็น 1. อาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง และหอการค้าจังหวัดระยอง 2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า อากาศ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

3. การท่องเที่ยวชุมชน บนเส้นทางสุขภาพอาหารปลอดภัย ประเพณี วิถี อัตลักษณ์วัฒนธรรม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 4. การจัดการการสื่อสารอย่างเป็นระบบ การสื่อสารสังคมต่อสาธารณะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และ 5. การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเมืองเพื่อให้ประเทศไทยมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่โปร่งใสอย่างแท้จริง

4