ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช.จัดเวทีถกแถลงเพื่อพัฒนานโยบาย “ลด NCDs” มุ่งแก้ปัญหาภาพใหญ่ผ่านการสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคม หรือ “ระบบนิเวศ” ที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดี-ลดโรคไม่ติดต่อ หลังไทยเผชิญวิกฤตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละ 1.6 ล้านล้านบาท ย้ำต้องสานพลังทุกหน่วยงานร่วมมีบทบาท ไม่เฉพาะเพียงภาคสาธารณสุข


เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2567 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมปรึกษาหารือ (ถกแถลง) เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการสานพลังสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ โดยมี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการสานพลังสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานการประชุม

นายชาญเชาวน์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs มาเป็นเวลานาน โดยมีคนไทยที่เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ฯลฯ ประมาณ 4 แสนรายต่อปี หรือคิดเป็นถึง 81% ของการเสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบทั้งด้านระบบสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างมหาศาล

นายชาญเชาวน์ กล่าวว่า แม้ที่ผ่านจะมีความพยายามในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อลดโรค NCDs แต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีบทบาทหลักอยู่เฉพาะในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขณะที่การดำเนินงานของส่วนต่างๆ เช่น ภาคประชาสังคม หน่วยงานท้องถิ่น ก็มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย แต่อย่างไรก็ตาม หนทางแก้ของปัญหานี้จำเป็นที่จะต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ในการที่จะบูรณาการ สานพลังเข้ามาแก้ไขร่วมกัน

“ขณะนี้เราจึงกำลังนำทุกเครือข่ายหน่วยงานที่ทำงานในเรื่องนี้ เข้ามาร่วมพูดถึงสถานการณ์ มาตรการต่างๆ ที่แต่ละฝ่ายกำลังทำอยู่ พร้อมวิเคราะห์หาช่องว่างที่ควรพัฒนาผ่านกลไกนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการลดโรค NCDs ให้เกิดขึ้นจริงได้ ด้วยกลไกของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ที่จะส่งผ่านนโยบายไปถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในฐานะกลไกสูงสุดของฝ่ายบริหาร ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการปฏิบัติได้จริงต่อไป” นายชาญเชาวน์ กล่าว