ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ แต่งตั้ง “นายวิจารณ์ พานิช” เป็นนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันพระบรมราชชนก โดยระบุตอนหนึ่งว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 17 (1) และ (8) แห่ง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 รวม 15 ราย

ทั้งนี้ประกอบด้วย

 1. นายวิจารณ์ พานิช เป็นนายกสภาสถาบัน
 2. นายไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นางสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. น.ส.บุญทิพย์ สิริธรังศรี เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายสมควร หาญพัฒนชัยกูร เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายสถิรกร พงศ์พานิช เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. นายพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. นายสุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. นายสาลี่ สุขเกิด เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 12. นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 13. นายสรรเสริญ นามพรหม เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 14. นายนพดล เภรีฤกษ์ เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 15. น.ส.ศิริอร สินธุ เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ