ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดแล้ว! ‘อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย’ พร้อมให้บริการผู้สูงอายุครบวงจร เน้นป้องกัน -ส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ


พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังพบว่าจากจำนวนดังกล่าวประมาณ 2% เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน/ติดเตียงจากความเสื่อมของร่างกาย ดังนั้น การทำให้สุขภาพแข็งยังคงแรงควบคู่กับชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ 

พญ.อัมพร กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จึงได้มีการทำพิธีเปิดอาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเร่งพัฒนานวัตกรรมบริการสำหรับผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุสามารถคงความแข็งแรงได้ยาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่วัยก่อนสูงอายุคือตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป 

1

ทั้งนี้ โปรแกรมการดูแลจะเริ่มต้นจากการตรวจคัดกรอง ปัญหากลุ่มอาการผู้สูงอายุ ผ่านการประเมิน 9 ด้านได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกาย การมองเห็น การได้ยิน สุขภาพช่องปาก การขาดสารอาหาร การกลั้นปัสสาวะ ความคิดความจำ ภาวะซึมเศร้า และการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน หากพบปัญหาด้านใดจะส่งประเมินอย่างละเอียดเพิ่มเติม และ พบแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุหรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในด้านนั้นๆ เพื่อตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการและให้การดูแลรักษา รวมไปถึงการดูแลโรคร่วมทั่วไปที่ตรวจพบด้วย 

พญ.บุษกร  โลหารชุน ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันฯ จะมีการวางแผนโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ระบบประสาทและจิตใจ โดยสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ประกอบด้วย 1. ออกกำลังกายทางการแพทย์ (Smart Medical Wellness Gym) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการออกกำลังกายทางกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมทำให้ผู้รับบริการสามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง

2

รวมถึงเสริมสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการออกกำลังกายด้วยนวัตกรรมแรงต้านลมจากเครื่องออกกำลังกายช่วยลดแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ ทั้งนี้ ก่อนการออกกำลังกายจะมีการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย และการตรวจประเมินการทรงตัวเพื่อคัดกรองภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ มีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าทุกๆ 1 - 2 เดือน ควบคู่ไปกับการปรับโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับของแต่ละบุคคล หากผู้มารับบริการพบปัญหาสุขภาพจะส่งต่อให้พบแพทย์วินิจฉัยในลำดับถัดไป 

2. บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน (Day Service) เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ มีการจัดบริการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งทางกาย จิตใจ สังคมของผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของผู้สูงอายุเน้นบริการที่บูรณาการด้านสุขภาพและสังคมเข้าด้วยกัน โดยทีม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรจากศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี และวิทยากรจากกรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพด้านการเคลื่อนไหว ความคิด ความจำ อารมณ์และพฤติกรรม 

3

3. ธาราบำบัด (Hydrotherapy) ช่วยส่งเสริมสุขภาพเพื่อคงสมรรถนะทางกายของผู้สูงอายุ เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงหกล้ม ภาวะข้อเข่าเสื่อม (OA knee) ซึ่งข้อดีของการออกกำลังกายในน้ำ น้ำจะช่วยพยุงตัว ช่วยลดน้ำหนักที่กระแทกหรือกดลงบนข้อต่อขณะออกกำลังทำให้ไม่ปวด และเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจากแรงต้านของน้ำ โดยพื้นสระสามารถปรับระดับความลึกได้เพื่อปรับแรงต้านในการออกกำลัง นอกจากนี้ยังเป็นสระน้ำเกลือและปรับอุณหภูมิน้ำตลอดเวลาให้เหมาะกับสภาพผิวผู้สูงอายุ 

4. งานกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ความคิด ความจำ ที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีบริการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุได้ทีjอาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย กรมการแพทย์ สธ. และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2024 8481 – 7