ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘สธ.’ จับมือ ‘จุฬาฯ’ ทำความร่วมมือด้านวิชาการ ออกแบบการเรียนการสอน/อบรมระยะสั้นเรื่อง Digital Health พัฒนาองค์ความรู้ - นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลสุขภาพประชาชนในยุคดิจิทัล ทั้งด้านรักษา-ป้องกัน-ส่งเสริมสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วันที่ 8 ก.พ. 2567 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างบุคลากรทางการแพทย์รองรับการดูแลสุขภาพของประชาชน

นพ.ชลน่าน เปิดเผยว่า สธ. ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชน ตามนโยบายยกระดับ 30 บาทของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดประเด็นดิจิทัลสุขภาพ (Digital Health) เป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินงานของ สธ. ปี 2567 โดยเฉพาะการพัฒนาให้โรงพยาบาลในสังกัดเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) รวมถึงการเดินหน้า 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของทุกหน่วยบริการเป็นข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดความสะดวกทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

ชลน่าน ศรีแก้ว

พร้อมกันนี้ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและขวัญกำลังใจของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนางานส่วนนี้

ๅ

ด้าน นพ.โอภาส กล่าวเสริมว่า ตามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ สธ. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะร่วมกันพัฒนาและออกแบบบทเรียนหรือสื่อการสอน การจัดโปรแกรมระยะสั้น เปิดรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ Digital Health รวมถึงการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและแนวคิดด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นองค์รวมมาสร้างบุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการดูแลด้านสุขภาพของประชาชน ทั้งด้านการรักษา การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ ถือเป็นการนำความเข้มแข็งของทั้งสององค์กรมาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยจะมีความร่วมมือกันเป็นระยะเวลา 5 ปี 

อนึ่ง ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลทั้งสองฝ่าย ขณะที่การบริหารจัดการในทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินงานร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ จะถือเป็นสิทธิร่วมกัน

ๅ

ๅ