ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช.ระดมภาคีเครือข่ายร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น มีฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย “การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” เห็นชอบข้อเสนอ 5 มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งการสร้างความรับรู้โทษภัย-บังคับใช้กฎหมายจริงจัง คงไว้ซึ่งนโยบายห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุม คสช. ช่วงเดือน มิ.ย.นี้ ก่อนเสนอ ครม. เพื่อเป็นนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ต่อไป


เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น “การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” โดยสมาชิกสมัชชาสุขภาพที่เข้าร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน/ประชาสังคม ได้ร่วมกันมีฉันทมติเห็นชอบต่อกรอบทิศทางนโยบาย (Policy Statement) และสาระสำคัญประกอบกรอบทิศทางนโยบายของการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า