ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชาชนไทยทุกคน ที่เป็นผู้ป่วย ‘ติดบ้าน-ติดเตียง’ ทั้ง อัมพฤกษ์ อัมพาต คนพิการ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีสิทธิได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ตามสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อคนไทยสุขภาพดี

สำหรับสิทธิ "บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง" เป็นสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนดเอาไว้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการดูแลสุขภาพที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ประกอบด้วย การเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข (ทีมหมอครอบครัว) การดูแลติดตามอาการ การใช้ยาและแนะนำอาหารที่มีประโยชน์สุขภาพ กายภาพบำบัด ให้ยืมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเพื่อนำกลับมาใช้ที่บ้านและในชุมชน

ในส่วนของ ‘หน่วยบริการ’ ที่จัดบริการให้นั้น ทาง สปสช. จะสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ในอัตราเหมาจ่าย 6,000 บาท/คน/ปี