ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบำบัดชนิดฉีด (Robotic Cytotoxic IV Preparation) มาใช้ในการเตรียมผสมยาเคมีบำบัดให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการเตรียมยาเคมีบำบัดแบบเดิมโดยเภสัชกร เพื่อประกันความถูกต้องปลอดภัยของยาเคมีบำบัด-ยกระดับการรักษาโรคมะเร็งสู่มาตรฐานสากล


พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ มีการขับเคลื่อนนโยบาย สธ. ในด้านมะเร็งครบวงจร ผลักดันการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การรักษาและเครื่องมือทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการ Digital transformation อย่างต่อเนื่อง และด้วยโรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับโลก ซึ่งวิธีการรักษาหลักๆของโรคมะเร็งประกอบด้วย การผ่าตัด รังสีรักษา และเคมีบำบัด 

1

ทั้งนี้ ในแต่ละปี สถานการณ์ผู้ป่วยมะเร็งที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงทำให้ปริมาณงานด้านการเตรียมยาเคมีบัดในแต่ละวันมีปริมาณมากอาจเกิดความเสี่ยงหรือเกิดความคลาดเคลื่อนจากการเตรียมยาได้ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จึงพัฒนาคุณภาพการรักษาด้านยาเคมีบำบัดโดยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมยา ได้แก่เทคโนโลยีหุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบำบัดชนิดฉีด (Robotic Cytotoxic IV Preparation)

4

นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งระดับตติยภูมิ สังกัดกรมการแพทย์ รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 4 โดยหุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบำบัดโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี (AYA Cytotoxic IV Preparation) เป็นระบบแขนกลอัตโนมัติ 2 แขน สามารถเคลื่อนไหวหรือผสมยาได้หลายรูปแบบหลายทิศทาง มีการควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ HIS โรงพยาบาล สามารถใช้กับขวดยาเคมีบำบัด กระบอกฉีดยา และสารน้ำได้ทั้งชนิดและขนาด เช่นเดียวกับที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลได้ 

นอกจากนี้ ระบบเตรียมยายังมีความถูกต้องแม่นยำสูง (ไม่เกิน ± 5%) เตรียมยาภายใต้สภาวะปลอดเชื้อที่ความสะอาดอากาศระดับ ISO Class 5 สามารถเตรียมยาเคมีบำบัดเป็นชุด (batch) และเตรียมยาเฉพาะบุคคล (Patient-specific) รวมถึงยาที่มีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จุดเด่นคือเป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตภายในประเทศโดยคนไทยจึงประหยัดต้นทุนค่าบำรุงรักษา 

1

อีกทั้งยังไม่กระทบกับ ยา สารน้ำ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เพราะสามารถใช้เช่นเดียวกับการเตรียมยาแบบเดิม ผลลัพธ์การดำเนินการในระยะเริ่มแรกเตรียมยาให้ผู้ป่วยได้ 30 - 50 ตำรับต่อวัน โดยในปี 2567หน่วยงานได้ดำเนินการศึกษาต้นทุนต่อหน่วย และจุดคุ้มทุนของการเตรียมยาเคมีบำบัดชนิดฉีดโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เทียบกับการเตรียมยาเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยเภสัชกรเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการระดับประเทศในอนาคต