ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค่าใช้จ่าย “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ” ถือเป็นหนึ่งในภาระที่หลายครอบครัวต้องแบกรับ หากคนในครอบครัวหรือญาติเป็นผู้ที่มีภาวะติดเตียง รวมถึงมีปัญหาในการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วย

เนื่องจากเป็นของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันทุกวัน วันละหลายชิ้น และมีราคาสูงหากเทียบกับสัดส่วนรายได้ของบางครอบครัว 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้บรรจุ “ผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ” เป็นสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) โดยให้ดำเนินการผ่าน “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น” (กปท.) ที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ

เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดส่งผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับ ไม่เกิน 3 ชิ้น/คน/วัน ให้กับผู้ที่มีความต้องการในพื้นที่ของตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวผู้ป่วย และลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงการดูแลของผู้ป่วยให้กับทุกสิทธิการรักษา