ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยแพร่ ‘ประมวล ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข’ เล่มที่ 1 “สรุปสาระสำคัญค่าตอบแทน” เพื่อให้เกิดความชัดเจน และอำนวยความสะดวกต่อการนำไปใช้ เพื่อการค้นหาและอ้างอิง

ทั้งนี้ สธ. ได้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนฯ แนบท้ายข้อบังคับ สธ. พ.ศ. 2544 โดยฉบับที่ยังคงใช้อยู่ มีด้วยกัน 5 ฉบับ ซึ่ง จ่ายด้วยเงินบำรุง หรือเงินงบประมาณ ประกอบด้วย

1.ฉบับที่ 2 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว

2.ฉบับที่ 5 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ สายงานระดับ ป.ตรี สายงานระดับต่ำกว่า ป.ตรี ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และนอกหน่วยบริการ งานเวร ผลัดบ่ายหรือผลัดดึก ชันสูตรพลิกศพ แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพเวชปฏิบัติครอบครัว

3.ฉบับที่ 11 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ สหสาขาวิชาชีพ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยสายงานระดับ ป.ตรี สายงานระดับต่ำกว่าระดับ ป.ตรี ในลักษณะเหมาจ่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะและขาดแคลน

4.ฉบับที่ 12 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด สธ. จ่ายตามภาระงานและปริมาณงานซึ่งเกิดขึ้นจริงและที่เกินกว่าปริมาณภาระงานปกติ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

5.ฉบับที่ 10 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ สายงานระดับ ป.ตรี และต่ำกว่าระดับ ป.ตรี ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา โดยจะประกาศใช้เป็นรายปีงบประมาณ

1

นอกจากนี้ ยังมี ‘ระเบียบที่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับเงินค่าตอบแทน ซึ่งออกโดยหน่วยงานอื่น’ อีก 3 ฉบับ ได้แก่

1.ประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (พ.ต.ส.)
a. แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ สหสาขา 7 วิชาชีพ สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2548
a. แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา

3.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549 (สปพ.)
a. จ่ายเงินพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามประกาศแนบท้ายกระทรวงการคลัง ซึ่งจะประกาศเป็นประจำทุกปี

4

ทั้งนี้ ในรายงานฉบับดังกล่าว ยังระบุถึง

ค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัด สธ. ยกเว้นเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง 

4

ค่าตอบแทนรวมของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขต่อคนต่อเดือน (ไม่รวมเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง)

1

4

นิยามข้อมูลค่าตอบแทนรวมของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (การคำนวณข้างต้นไม่รวมเงินประจำตำแหน่ง)

4

การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัด สธ.

สัดส่วนค่าแรง ต่อ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ปี 2561-2565 (Labor Cost) เฉพาะหน่วยบริการ สป. ไม่รวม รพ.สต.

4

อนึ่ง คณะผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 1. นางธิติภัทร คูหา 2. นางสาวลลิดา เจริญวรรณยิ่ง 3. นางสาววาสินี พู่บุหงาอมร 4. นางสาวบำรุงรักษ์ อินถา โดยมี ผศ. (พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช เป็นที่ปรึกษา