ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ใช้เทคโนโลยีในการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเครื่องโทโมเทอราปี (Tomotherapy) รุ่นนี้เป็นเครื่องแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


เรืออากาศเอก สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กล่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง รับผิดชอบการให้บริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครอบคลุมเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ปัจจุบัน ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประเด็นมะเร็งครบวงจร โดยมีเทคโนโลยี เครื่องฉายแสง โทโมเทอราปี (Tomotherapy) ที่ทันสมัย ซึ่งรุ่นนี้เป็นเครื่องแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงการรักษามะเร็งก้อน เพื่อหวังผลหายขาด ทดแทนการผ่าตัด ในกรณีที่ขาดแคลนศัลยแพทย์เฉพาะทาง หรือ สภาพผู้ป่วยไม่พร้อม จะผ่าตัด ตลอดจนรองรับการให้บริการด้านการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งในภูมิภาคอินโดจีน และการพัฒนา Medical Hub ในอนาคต 

นพ.ธราธร ตุงคะสมิต นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษา กล่าวว่า เครื่องฉายแสงโทโมเทอราปี (Tomotherapy) สามารถเปิดระบบติดตามพิกัดตำแหน่งของก้อนมะเร็ง ที่มีการเคลื่อนไหวระหว่างการรักษาทำให้การฉายรังสีมีความแม่นยำ ทดแทนการผ่าตัดได้ มีผลลัพธ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้น สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (Intensity Modulated Radiation Therapy : IMRT) สามารถเข้ารับบริการด้วยเครื่องโทโมเทอราปี ได้ตามสิทธิการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

นอกจากนี้ ยังได้ทำวิจัยในประเด็น การฉายรังสี SBRT หรือรังสีร่วมพิกัดพร้อมการติดตามการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ : ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Stereotactic body radiation therapy (SBRT) with real-time motion tracking (Synchrony®) and helical kilovoltage image-guided in Radixact system:The first experience in South-East Asia) จากการศึกษาผู้ป่วยมะเร็ง 10 คน พบว่า โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ประสบความสำเร็จในการรักษาด้วยเทคนิค SBRT ด้วยเครื่องฉายรังสีโทโมเทอราปี (Tomotherapy) ซึ่งเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในการกำหนดเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ มีการขับเคลื่อนนโยบาย สธ. ประเด็นมะเร็งครบวงจร เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาในการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนด้านโรคมะเร็ง และเป็นการสนับสนุน การดูแล รักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย โดยยกระดับระบบบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศเฉพาะทางแบบองค์รวม มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยปัจจุบันโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ มีเทคโนโลยีด้านการรักษาที่ทันสมัย ในการให้บริการกับประชาชน ที่ทั่วถึง เพิ่มความเท่าเทียมและเชื่อมั่นแก่ภูมิภาค