ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ก.พ. ส่งหนังสือถึง สปน. แจง ‘ชำนาญการพิเศษ’ พยาบาล สังกัด สธ. อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่ง หลังมีคำร้องขอเสนอความเห็นทบทวนหลักเกณฑ์-คุณสมบัติ ‘พยาบาล IC’


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส่งหนังสือถึงสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี (สปน.) ลงวันที่ 21 ส.ค. 2566 โดยระบุว่า ขณะนี้ ก.พ. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ซี8) ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/148 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2566

เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังใน สธ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีควมคล่องตัว และสอดคล้องกับบริทการให้บริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยหากผลการดำเนินการจะเป็นอย่างไร ก.พ. จะแจ้งให้ สธ. ทราบต่อไป

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สปน. ได้มีหนังสือเรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนหลักเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติ ซี8 ด้านการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) ลงวันที่ 11 ส.ค. 2566 ถึง ก.พ. ว่า มีประชาชนขอปกปิดชื่อได้มีคำร้องขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าว

3