ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขใน "สังกัดท้องถิ่น" ได้ค่าอยู่เวรสงกรานต์ 2 เท่า เช่นเดียวกับ "สังกัดกระทรวงสาธารณสุข"


เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1600 ลงวันที่ 12 เม.ย. 2566 เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปความได้ว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด ดังนี้

1. เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแต่ละพื้นที่ เช่น กำหนดให้มีทีมกู้ชีพฉุกเฉินระดับท้องถิ่น อำเภอ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม

2. มีคำสั่งมอบหมายบุคลากร เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2566 ทั้งในที่ตั้งของหน่วยบริการสาธารณสุขและนอกหน่วยบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ หากเป็นการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนอกหน่วยสถานบริการสาธารณสุข เช่น การบูรณาการร่วมกับด่านตรวจ ด่านชุมชน มีตั้งหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อให้บริการการรักษาพยาบาล หรือ หน่วยปฐมพยาบาลในด่านตรวจหรือด่านชุนชน ให้มีคำสั่งมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือผู้บริหารท้องถิ่นพื้นที่ที่มีการตั้งด่าน

3. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2566 ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งในและนอกสถานที่ พิจารณาให้เพิ่มอัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ไม่เกิน 2 เท่า เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 7 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

สำหรับแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงเทศกาล ระหว่างบุคลากรสังกัด สธ. และ บุคลากรที่ถ่ายโอนไปยัง อปท. โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 เกิดประเด็นปัญหาเนื่องจากบุคลากรที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการในช่วงเทศกาลน้อยกว่าบุคลากรสังกัด สธ.

1

2