ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จะครบกำหนดการช่วยเหลือในระยะเปลี่ยนผ่าน 6 เดือน ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ได้สั่งการ สสจ.ให้ อบจ.ที่มีความพร้อมบริหารจัดการภารกิจเอง 100%


นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2566 ตอนหนึ่งว่า การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รอบปีงบประมาณ 2566 ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 จำนวน 3,263 แห่งใน 49 จังหวัด และมีการทยอยถ่ายโอนจนครบตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ แม้ว่าจากการประเมินของ สธ. จะพบระบบการเตรียมพร้อมของ อบจ.ในการรับถ่ายโอนภารกิจยังดำเนินการได้ไม่เต็มที่ใน 3 เดือนแรก และได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ติดตามให้การช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบในการจัดบริการประชาชน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 เม.ย. 2566 นี้

อย่างไรก็ตาม จากการแถลงข่าวของทาง อบจ. ในคราวต่างๆ รวมถึงในการประชุมคณะอนุกรรมการถ่ายโอนฯ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และการตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566 ได้ยืนยันว่ามีการเตรียมพร้อมและแก้ไขระเบียบต่างๆ เพื่อรองรับการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว อยากให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลด้านวิชาการและ regulator

ดังนั้น สำนักงานปลัด สธ. จะได้สั่งการเชิงนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ อบจ.มีความพร้อมแล้ว มอบให้ อบจ. บริหารจัดการภารกิจทั้งหมดเอง และให้ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทันที พร้อมรายงานข้อมูลต่อสำนักงานปลัด สธ. เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการสอบถามข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ ได้ปรับวิธีการรับรองการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากเดิมที่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ของ สอน./รพ.สต. มาเป็นการรับรองผ่านระบบดิจิทัล หรือเอกสารรับรองเท่าที่จำเป็นให้ผ่าน สสอ.แทน โดยออกประกาศ สธ. กำหนดการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Social welfare และรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม. เป็นการลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น