ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อนุทิน เผย คณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายด้านเขตสุขภาพเห็นชอบสนับสนุนการกระจายอำนาจให้ 12 เขตสุขภาพและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างยั่งยืน  พร้อมขยายการดำเนินงานพัฒนาให้ครอบคลุมเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยผ่านการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายด้านเขตสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2565 ว่า สธ. และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เพื่อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัว ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบบริการ 

อย่างไรก็ดี ในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายด้านเขตสุขภาพมีมติให้สนับสนุนการกระจายอำนาจไปยังเขตสุขภาพและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างยั่งยืน เช่น มีโครงสร้างตามกฎหมายที่ชัดเจน การกำหนดอัตรากำลัง และงบประมาณในการขับเคลื่อน โดยมอบให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัด สธ. รับดำเนินการ รวมถึงจะผลักดันและนำรายชื่อคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายด้านเขตสุขภาพ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบ รวมถึงขยายผลการดำเนินงานการพัฒนาเขตสุขภาพให้ครอบคลุม ทั้ง 12 เขตสุขภาพต่อไป 

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่ ดำเนินการในเขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 โดยมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนหลายเรื่อง ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease หรือ COPD) เขตสุขภาพที่ 4 ด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ เขตสุขภาพที่ 9 ด้านแม่และเด็ก กลุ่มวัยทำงาน และการพัฒนาระบบ Pre – Ageing เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และเขตสุขภาพที่ 12 ด้านการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง