‘กองโรคติดต่อทั่วไป’ เขียนแนวทาง ‘สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่’ ยกระดับภูมิคุ้มกันโรคครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

thumbnail

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จัดทำแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ ฉบับปรับปรุง 2565 ยกระดับภูมิคุ้มกันโรคให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ


กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดทำ แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ ฉบับปรับปรุง 2565 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ทุกระดับได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการใช้วัคซีนโควิด-19 เป็นเครื่องมือในการ ป้องกันควบคุมโรคในผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใหญ่มีช่องทางการเข้าถึงวัคซีนอื่นๆ และเพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันโรคให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ ด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

สำหรับ “แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่” นี้ กองโรคติดต่อทั่วไป จัดทำ ขึ้นเพื่อให้ ผู้รับผิดชอบทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมชนิดวัคซีนที่ใช้ กำหนดการให้วัคซีน กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการดำเนินงาน การจัดเตรียมการให้บริการในด้านต่างๆ การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน
อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ทีนี่