ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 โดยมีทั้งสิ้น 94 รายการ


ราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 18 ก.พ. 2565 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าว คือการยกเลิกประกาศฯ ฉบับเก่า 2 ฉบับ ซึ่งลงวันที่ 31 มี.ค. 2564 และ 2 มิ.ย. 2564 และให้ใช้รายการยาจากสมุนไพรในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร โดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ รายการยาจากสมุนไพรสำหรับใช้ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ต้องมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้อนุมัติไว้ หรือเป็นรายการยาจากสมุนไพรที่เภสัชตำรับโรงพยาบาลที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ซึ่งประกอบด้วยบัญชีย่อย 3 บัญชี

บัญชี 1 หมายความถึง รายการยาที่ใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพ มีหลักฐานที่สนับสนุนการใช้ตามสรรพคุณ หรือข้อบ่งใช้ มีประสบการณ์การใช้ในประเทศไทยอย่างเพียงพอ สามารถใช้ในสถานพยาบาล

บัญชี 2 หมายความถึง รายการยาที่ต้องใช้โดยแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการของสถานพยาบาลนั้นๆ โดยใช้องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย และบัญชี 3 หมายความถึง รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของหน่วยงานของรัฐ

สำหรับรายการยาตามบัญชีแนบท้าย มีด้วยกัน 94 รายการ สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

อนึ่ง ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร เป็นรายการยาที่แพทย์สามารถเบิกจ่ายให้ประชาชนตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ฟรี