ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เผยสถิติปีงบประมาณ 2558 พบ ปชช.ผู้มีสิทธิบัตรทอง 48.3 ล้านคน ใช้บริการผู้ป่วยนอกไปแล้ว 160 ล้านครั้ง หรือ 3.298 ครั้งต่อคนต่อปี ขณะที่การใช้บริการผู้ป่วยใน มีจำนวน 5.707 ล้านครั้ง หรือ 0.118 ครั้งต่อคนต่อปี

มีหน่วยบริการร่วมโครงการ 1.3 หมื่นแห่ง พร้อมดูแลเอดส์ ไตวาย ความดัน เบาหวาน โรคเรื้อรัง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานภาพรวมการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 โดยระบุถึงความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพว่า ประชากรไทยมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ทั้งสิ้น 48.386 ล้านคน ในจำนวนนี้ลงทะเบียนสิทธิแล้ว 48.336 ล้านคน คิดเป็นความครอบคลุมของประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme : UCS) ร้อยละ 99.90

ทั้งนี้ พบว่าในปีงบประมาณ 2558 มีประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบผู้ป่วยนอก จำนวน 159.480 ล้านครั้ง หรือ 3.298 ครั้งต่อคนต่อปี ขณะที่การใช้บริการผู้ป่วยใน มีจำนวน 5.707 ล้านครั้ง หรือ 0.118 ครั้งต่อคนต่อปี

รายงานฉบับเดียวกันนี้ ยังระบุอีกว่า สปสช.ได้จัดหาหน่วยบริการสุขภาพให้กับประชาชน โดยแบ่งหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 11,552 แห่ง (เป็นหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 94.49) หน่วยบริการประจำ จำนวน 1,293 แห่ง และหน่วยบริการรับส่งต่อจำนวน 184 แห่ง

ในส่วนของการรับรองคุณภาพหน่วยบริการ สปสช.ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการรับรองคุณภาพในโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) โดยในปีงบประมาณ 2558 มีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับการส่งต่อได้รับการรับรองคุณภาพในขั้นต่างๆ ตามมาตรฐาน HAจำนวน 984 แห่ง

สำหรับการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ สปสช.ได้รับการจัดสรรงบบริการในส่วนนี้ 2,811.901 ล้านบาท เพื่อชดเชยเป็นค่ายาต้านไวรัส และค่าบริการที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 202,800 คน พบว่ามีผู้เข้ารับบริการสะสม จำนวน 322,996 คน ได้รับยาต้านไวรัสฯ จำนวน 258,039 คน และยังคงอยู่ในระบบการดูแลรักษา จำนวน 204,363 คน มีผู้ป่วยได้รับการตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด จำนวน 171,823 คน โดยมีผลการตรวจระดับไวรัสน้อยกว่า 50 copies/ml จำนวน 155,767 คน

นอกจากนี้ สปสช.ยังให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ด้วยการบริการบำบัดทดแทนไตซึ่งเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดย สปสช.ได้รับอนุมัติให้ขยายสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย เพื่อให้ได้รับการบำบัดทดแทนไตที่มีคุณภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้รับการจัดสรรงบทั้งสิ้น 5,247.224 ล้านบาท สำหรับดูแลผู้ป่วย 35,848 คน แต่กลับให้บริการได้ทั้งสิ้น 40,429 คน

สปสช.ยังให้บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง โดยปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริการควบคุม ป้องกันความรุนแรงของโรคเรื้อรังเพื่อลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วงเงิน 908.987 ล้านบาท สำหรับคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวน 2,808,322 คน โดยมีผู้ได้รับบริการทั้งสิ้น 3,606,930 คน

อนึ่ง ปีงบประมาณ 2558 สปสช.ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 153,151.661 ล้านบาท

ที่มา: ผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ